Ældre referater

Referat af generalforsamling 2005-02-05

Under punktet valg blev det vedtaget at genvælge bestyrelsen. Thomas varetager jobbet som redaktør. Ansvarsområderne fra den tidligere bestyrelsespost “Sekretær” tillægges kassereren.

Pga. udgifter i forbindelse med Rosa-indekset og portosatserne blev det vedtaget at kontingentet hæves til 125 kr.
Der blev talt om en ide til særudgivelse (Andebys historie). Folk kunne lægge billet ind på den. Ideen tages op senere.

Vi talte om at lave foldere for DDF(R) – det drøftes igen på et senere møde.

Det blev planlagt at lave en DVD med interviews og tv-indslag fra Barks’ besøg i Danmark i 1994.

Vil vi stadigt aktivt reklamere? Vi er på vej op mod 100 medlemmer. Medlemmerne er stabile. Folk holder ved, når de har fundet ud af hvad foreningen kan – f.eks. på vintermøde, sommermøde o.l.

Det er vedtaget at genoptrykke mødeplakaterne – de kan købes via kassereren for 10 kr/stk.

Vi talte om at oprette et forum (tjek ddfr.dk/forum)

Sommermødet blev drøftet.

Vi diskuterede reklamer i Rappet – skulle man høre ad om Egmont vil have en reklame for Anders And & Co. i?
Små annoncer for Faraos og Fantask? det blev aftalt at det ikke må tage overhånd.

Æresmedlemmer – det må der ikke gå inflation i. Vi har 3 nu. Hvis der ikke lyder krav om flere, holder vi fast ved det foreløbigt.

Næste generalforsamling finder sted på vintermødet 2005/2006 (sommermødet er af mere uformel karakter og er ikke beslutningstagende).


Referat af generalforsamling 2006-02-04

1. Søren Krarup Olesen blev valgt til ordstyrer.

2. Formandens beretning – formand Søren Haagerup berettede om foreningens aktiviteter i det forgangne år – der er udgivet to numre af medlemsbladet Rappet, foreningen har fået oprettet et forum på hjemmesiden – med stor succes. Der er afholdt sommermøde i Ballerup og foreningen var i efteråret på TV i programmet “Hvad er det værd?”.

3. Punktet godkendelse af referat udviklede sig til en gennemgang af referatet, som dannede grundlag for den videre generalforsamling.

Hvilke artikler skulle evt. bringes i et informationshæfte – skulle det være uddrag eller hele artikler – dette blev foreslået og videre diskuteret i løbet af mødet. Under samtalen kom man frem til forslag som “Anders And tilbage i Amerika” og “Møderapport” fra første sommermøde. Det blev overladt til bestyrelsen at arbejde videre med dette hæfte.

Udgivelsen af “Andebys historie” som et samlet hele tages op igen når serien faktisk er færdigudgivet i Rappet.

De i sidste referat omtalte DVD-er er forsøgt lavet, men pga. synkroniseringsproblemer og manglende tid er der ikke sket mere siden da.

Branding af foreningen – vi har stabile medlemmer – der blev snakket om, hvorvidt reklame for foreningen ville være en ide – blandt andet i de andre tidsskrifter som Nørdnyt og Strip! – det blev givet videre som opgave til kassereren at få foreningens annonce i disse blade. Ellers er foreningens pressemeddelelser og indimellem medvirkender i medierne noki sig selv. Vores informationshæfte og medvirken til Komiks.dk vil nok give resultater. Det blev ligeledes givet videre som opfordring til kassereren om foreningen kunne blive omtalt på bunden af en side i Anders And & co.

I relation til informationshæftet kom vi ind på om man kunne lægge artikler online og så bringe udsnit i infohæftet og linke herefter – ideen blev ikke modtaget med stor begjstring.

Referatet blev taget til efterretning og næste gang må bestyrelsen sørge for en klarere dagsorden.

4. Kassererens beretning.

5. Bestyrelsen modtog genvalg.

6. Eventuelt.

Under eventuelt blev det foreslået, at der på hjemmesidens hovedside bør være mere specifikke oplysninger om møderne, mødevært, adresse, hvordan man finder vej og hvem der kommer og så videre. Det var beklageligt at disse informationer kun var at finde ved grundig søgning i en af trådene på debatforummet.

Emnet moderering blev diskuteret – hvem skulle gøre det, i hvilke tilfælde skulle der modereres, og så videre.

Det blev foreslået at foreningen kan tilbyde tilbagekøb af blade som medlemmerne har mistet interessen for – i stedet for at medlemmerne går ud og sælger dem selv. Butikssalg af Rappet blev som før set på som en dårlig ide.

En ide om en københavnerafdeling af foreningen blev kort omtalt – men med forsvindende få reaktioner.


Referat af generalforsamling 2008-02-02

1: Laila Jespersen blev valgt som ordstyrer.

2: Seneste referat godkendt

3: Formanden gav udtryk for tilfredshed med det forløbne år og tingenes
tilstand.

4: Kassereren fremlagde regnskab for 2007 og budget (resultatopgørelse)
for 2008. Forklarede at regnskabspraksis er ændret fra 2007. En del af
kontingentbetalingen er overført til 2008, hvor denne hidrører. I 2007
regnskabet figurerer den under kortfristet gæld i balancens passivside –
formelt set gæld til medlemmerne, idet disse først får en del af deres
medlemskabsydelse i 2008.

Kassererens beretning og fremlæggelse blev vedtaget og det blev
endvidere vedtaget, at ændre tidspunktet for kontingentbetaling, så
dækningsperioden bliver identisk med regnskabsåret. Se endvidere punkt 10.

Lageret skal vurderes og optælles. Vedtaget.

5a: Et forslag blev vedtaget, som specificerer indhold og
arbejdsopgaver af bestyrelsesposter og navngiver disse.

5b: Det blev vedtaget, at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af
gangen. Formand og redaktør er på valg sammen i lige år. Mens
næstformand, kasserer og sekretær ”følges ad” i ulige år.

5c: Det blev vedtaget, at bestyrelsen har fuldmagt til såvel at vedtage
som at forkaste projekter til særudgivelser.

5d: Kassereren kan disponerer inden for rammerne af budgettet.
Overskridelser skal godkendes af bestyrelse.

6: Søren Hagerup fratræder som formand. Thomas Pryds genopstiller ikke
som redaktør.

Kandidater som stillede op til valg og blev valgt:

Anders Christian Sivebæk blev valgt som Formand.
Laila Jespersen blev valgt som kasserer
Ole Damgaard blev valgt som redaktør
Johannes Albertsen blev valgt som næstformand og webmaster
Jesper Ilum Petersen blev valgt som sekretær

Af de ovennævnte var Thomas Pryds og Johannes Albertsen ikke til stede
men havde inden mødet informeret Anders Christian Sivebæk om deres
beslutning angående kandidatur.

7a: Bestyrelsens forslag om, at ”Indskrivning i vedtægter at
foreningens medlemmer har førsteret til køb af foreningens aktiver i
tilfælde af foreningens opløsning, samt at dette skal foregå på en
auktion, der skal være varslet to uger i forvejen.

7b: Det blev vedtaget, at enkeltpersoner, som udelukkende repræsenterer
dem selv i donaldistisk øjemed, fremover skal betale kontingent kontant
på almindelig medlemsbasis. Foreninger, redaktioner, forlag,
tidsskrifter, forretninger og lign. kan fortsat efter aftale med DDF
betale med naturalier. Dvs. mere eller mindre specificerede
donaldistiske produkter. Disse kan eksempelvis være medlemsblade fra
søsterforeninger. I tilfælde af at meningen med betalingen i naturalier
består i, at varerne skal kunne omsættes til kontanter (f.eks. ved en
auktion internt i DDF), skal disse varer mindst kunne indbringe det til
enhver tid fastsatte kontingent.

Bestyrelsen bestemmer i disse spørgsmål suverænt.

7c: Det blev vedtaget, at æresmedlemmer kun kan ekskluderes ved et
flertal på en generalforsamling.

7d: Det blev vedtaget, at foreningens navn fremover er: Dansk
Donaldist-Forening (RAP)

7e: Overskud ved udgivelser tilfalder foreningen.

8: Utilfredsheden synes at kunne betegnes som ret marginal. Øvrige
bestyrelse og generalforsamlingen udtrykker sin støtte og tilfredshed
med Ole Damgaards virke. Det præciseres, at redaktøren har ansvaret for
medlemsbladet men til enhver tid må konfererer med bestyrelsen om
indhold og dispositioner.

9: Det blev besluttet, at vi for nuværende ikke ofrer penge på et
medlemsblad i farver, men bestyrelsen har fuldmagt til at undersøge
mulighederne for at forbedrer papirkvaliteten og give bladet et større
format.

10: Kontingentet vil næste sommer kun blive sat til, hvad der kan
inddrages for resten af 2008 (kr. 62,50), mens der primo 2009 vil blive
opkrævet kontingent for hele regnskabsåret 2009.

11: Foreningens stand ved Komks.dk i år vil blive varetaget af Niels,
Laila, Ole, AC, Mathias og Niels Jakob. Standpasserne fordeler internt
tiden imellem dem. Der skal fremstilles et optryk af tidligere trykt
infohæfte og gamle nr. skal genoptrykkes. Såfremt det er muligt, skal en
opdateret udgave af Rosa-indexet trykkes.

12: Det regnes for indiskutabelt, at værten bestemmer rygepolitikken
suverænt. Det skal skrives i indbydelsen, hvad rygepolitikken er.

13: Traditionen med en møde-rotations-ordning mellem landsdelene
bestræbes holdt i hævd. Landsdelen som står for tur har dermed førsteret.

14a: Der skal indføres 2 off-topic sektioner på hjemmesidens forum.
Den første skal være en tegneserie-/ tegnefilmsektion. Den anden en
total off-topic sektion.

14b: Det blev vedtaget, at der skal udarbejdes et brev til Egmont, hvor vi
forespørger om årsagen til, at anmelderordningen blev stoppet som forsøg.

14c: Invitation fra Ålborg til sommermøde (Anders Christian Sivebæk og
Søren Krarup Olesen) blev fremlagt og vel modtaget.

14d: Det blev besluttet, at mulighederne for distribution af medlemsbladet
til biblioteker skal undersøges. Anders Christian Sivebæk undersøger
mulighederne.

Ratificeret 12. februar 2008 efter samråd med øvrig bestyrelse


Referat af generalforsamling 2009-02-08

1. Indkaldelse enstemmigt godkendt

2. Referat fra sidste generalforsamling enstemmigt godkendt

3. Dagsorden enstemmigt godkendt

4. Enstemmigt valg af Laila Jespersen som ordstyrer og Jesper Ilum Petersen som referent

5. Formanden fremhævede i sin årsberetning en række begivenheder som har udspillet sig i og omkring foreningen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
a. I begyndelsen af året besøgte en række af foreningens medlemmer et galleri i Silkeborg, hvor en række malerier med donaldistiske motiver var udstillet.
b. Et velbesøgt og velafviklet vintermøde på Fyn.
c. Foreningen havde en stand på komiks.dk i foråret, som bidrog til synliggørelse af foreningen og etablering af kontakter.
d. Afholdelse af sommermøde i Aalborg hvor en mangfoldighed af store og små begivenheder i god atmosfære fandt sted.
e. Deltagelse i Disney-dagen i Århus, hvor foreningen uddelte gratis hæfter.
f. Foreningsdag i Aalborg, hvor formanden og redaktøren deltog
g. 2 medlemsblade og et Don Rosa-indeks er blevet udgivet.

6. Kassereren beklagede et vist nettofrafald af medlemmer, idet en afgang på 47 medlemmer kun er blevet modsvaret af 35 indmeldelser. Det nye regnskabsprincip er blevet indført, hvilket “undervurderer” årets overskud i forhold til det gamle princip med lidt over 3000kr. Der har ikke været indtægter i forbindelse med annoncer og foreningen har heller ikke været aktiv med hensyn til opsøgende arbejde omkring sådanne. Lagersalget er tilfredsstillende og foreningen er i det hele taget så kapitalstærk at det er forsvarligt at satse på et større/bedre medlemsblad. Kassereren forudser ingen risiko for højere kontingent foreløbigt.Kassererens beretning og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

7. Johannes Albertsen blev enstemmigt genvalgt som næstformand. Laila Jespersen blev enstemmigt genvalgt som kasserer. Jesper Ilum Petersen blev enstemmigt genvalgt som sekretær.

8. Regnskab revideret og godkendt med mild påtegnelse af bilag vedr. porto.

9. Revisorer valgt enstemmigt på mødet: Asger Pedersen og Matthias Bøgh.
Det blev besluttet, at fremover vælges to revisorer hvert år på generalforsamlingen.

10. Det blev vurderet, at muligheden for at trække sig fra en bestyrelsespost i utide giver tilstrækkelig mulighed for rokering mellem bestyrelsesposter, så der ikke bliver foretaget ændringer i vedtægterne.

11. Æresmedlemmer kan fremover indstilles forud for hver generalforsamling.

12. Betalingsservice overfor søsterforeninger ophører; medlemmer betaler til deres respektive foreninger.

13. Bestyrelsen kan invitere (f.eks. på forslag fra medlemmer) en gæst til at afholde et foredrag. Gæsten er samtidigt inviteret til at deltage i den resterende del af mødet – dog undtaget generalforsamling.

14. Fremover skal kontingent betales inden 31. december. Herefter udsendes rykker. Vedtaget at kassereren må indkræve kontingent på møderne.

15. Ingen indsigelser overfor at sommermødet 2009 Afholdes i Haarby på Fyn.

16. Angående annoncer var der enighed om:
a. At vi p.t. ikke har økonomisk behov for at påtage os den arbejdsmæssige byrde der følger af annoncering.
b. Vi bør ikke lave opsøgende arbejde.
c. Evt. annoncer bør have donaldistisk/tegneseriemæssig relevans.
d Vi er dog velvilligt indstillede overfor at udveksle annoncer med eksempelvis søsterblade i ind- og udland.

Redaktøren orienterer: Et medlem er i færd med at udvikle en ny hjemmeside som bl.a. vil indebære en mere praktisk opdatering.
Sigvald Grøsfjeld Jr. foreslog en retoucheringskonkurrence af en Don Rosa-tegning (regnbue-motiv).


Referat af generalforsamling 2010-02-06

1. Alle tilstedeværende på nær én var stemmeberettiget. Den ikke-stemmeberettigede havde under generalforsamlingen status som tilskuer.

2. Enighed om at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidig (effektueret pr. 1. januar).

3. Laila Jespersen blev enstemmigt valgt som ordstyrer.

4. Jesper Ilum Petersen blev enstemmigt valgt som referattager.

5. Referat fra sidste år blev enstemmigt godkendt med den tilføjelse, at næstformanden har ansvaret for at vedtægter opdateres. Herunder f.eks. betalingsfrist.

6. Dagsordenen blev enstemmigt godtaget.

7. Formanden betonede i sin årsberetning ikke mindst de vellykkede møder og arrangementer, som foreningen har sluttet op om. Herunder:
Vintermøde i Ungdomshuset Vognporten i Ballerup med sub arrangement i form af besøg i Peter Hartungs galleri.
Sommermøde i Haarby på Fyn med tilknyttet besøg i Fyns Antikvariat.
Foreningen var repræsenteret med stande ved: Kunsthåndværkermarkedet i Ålborg 6. september, Foreningsmarked ved Aalborg bibliotekerne 26. september samt Samlermarkedet på Vestfyns Handelsskole 24. oktober.
Desuden blev det til et jysk regionsmøde hos Laila Jespersen 19. september
Året bød endvidere på 2 flotte medlemsblade (nr.13 og 14), som præsenterer foreningen og donaldismen på bedste vis.
Ved årsskiftet havde foreningen 165 medlemmer, hvilket indikerer en stabilitet i medlemstallet.
En mere detaljeret gennemgang af årsberetningen forefindes i dokumentet ”Virksomhedsberetning”, der blev uddelt som støttepapir under generalforsamlingen.
Formandsberetningen blev enstemmigt vedtaget.

8. Kassereren præsenterede et underskud for året på kr. 2.368,11 mod et budgetteret overskud på kr. 3.650. Afvigelsen blev forklaret som hovedsagelig færre nye medlemmer og medlemsfornyelser end forventet samt øgede trykkerudgifter som følge af fremstilling af gamle nr. af medlemsbladet.
Det skal dog i denne forbindelse bemærkes, at egenkapitalen er vokset fra kr. 27.190,72 til kr. 44.084,38. Dette skyldes i grove træk, tilvæksten i blade til salg, der bogføres som et omsætningsaktiv, man må skønne på længere sigt vil blive realiseret i kontanter. Prisen for denne lagerforøgelse har altså i forgangne regnskabsår været et underskud og et tab af likviditet.
Dermed er økonomien alt i alt alligevel sund.
Der ses ingen grund til at hæve kontingentet for nuværende.
Budgettet for 2010 arbejder med et underskud på 580 kr.
Budgettet er godkendt af revisorerne.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
En mere detaljeret gennemgang af regnskab og budget forefindes i dokumentet ”Virksomhedsberetning”, der blev uddelt under generalforsamlingen.

9. a) Anders Christian Sivebæk blev genvalgt som formand.
b) Niels Jakob Søe Loft blev valgt som redaktør.
c) Asger Pedersen og Mathias Bøgh blev genvalgt som revisorer.

Alle 3 valg var enstemmige.

10. Harry Fluks blev valgt som æresmedlem med stemmerne 7 for og 4 imod.
Lars Jensen blev ikke valgt som æresmedlem med stemmerne 1 for og 11 imod.
Det blev vedtaget, at æresmedlemmer kan vælge bladet fra.

11. Der var enighed om, at det skal skrives ind i reglerne for seriemarkedet, at ansvaret er ens eget ved køb og salg.
Der var ligeledes enighed om, at der skal strammes op for off-topic diskussioner.

12. Der blev opnået enighed om, at DDF(R) i foreningsregi går ind for sober optræden i forbindelse med handel og kommerciel færden i øvrigt men ikke vil vedtage deciderede regler med henblik på at styre en sådan adfærd.
Vi bør i øvrigt formulere et eller andet for god forumoptræden.

13. Forespørgselen om at tegne et separat et separat abonnement på medlemsbladet (uafhængigt af foreningsmedlemsskab) afvises kategorisk.

14. Forslag om foreningensmedlemskab af tegneserierådet blev stemt ned.

15. Mødedeltagerne godtog med tak Niels Jakob Søe Lofts tilbud om at afholde sommermøde 2010 hos hans forældre i Køge.

I den forbindelse blev det uforpligtende diskuteret at tage imod en invitation fra Martin Blemsted om et besøg på Egmont samt at invitere Byron Erickson til mødet.

16. Mødeplakat, Rappet samt ”Matroshuen” blev afslutningsvist uddelt.


Referat af generalforsamling 2011-02-05

1. Alle deltagere var stemmeberettigede

2. Indkaldelse udsendt rettidigt pr. 5. januar

3. Laila Jespersen blev enstemmigt valgt som ordstyrer

4. Jesper Ilum Petersen enstemmigt valgt som referent

5. Referatet fra sidste års generalforsamling blev enstemmigt vedtaget

6. Kjartan vil næste år gerne diskutere generalforsamlingens tidsmæssige placering. Dagsordenen blev dernæst enstemmigt vedtaget.

7. Formanden lagde i sin formandsberetning vægt på de aktiviteter og møder, som foreningen mere eller mindre direkte har været involveret i; ikke mindst de traditionelle og vellykkede vinter- og sommermøder. På førstnævnte blev formanden genvalgt og redaktør Ole Damgaard gik af og blev erstattet af Niels Jakob Søe Loft. På sommermødet besøgte vi bl.a. Egmont og fik en interessant rundvisning. Pressen var repræsenteret ved begge møder og mødeplakat blev uddelt.
Foreningen var også repræsenteret ved en stor stand på Komiks.dk i maj, hvor vi reklamerede for foreningen og hvervede nye medlemmer. Vi havde også et ærefuldt besøg af den pensionerede disneytegner Adrian Sørensen
I øvrigt har foreningens formand holdt foredrag for børn ved sommerlejren Gifted Children og flere af foreningens medlemmer var til stede ved Raptus festivalen i Bergen.
I mindre målestok blev der afholdt 2 regionsmøder i det Jyske.
Det lykkes stadig at udsende 2 vellykkede medlemsblade pr. år.
Foreningens bibliotek fungerer til stadighed med udlån.
Medlemsskaren er desværre svagt vigende; fra 159 til 151.
Dette sammenholdt med større udgifter end budgetteret (bl.a. til Komiks.dk og uforudsete udgifter) betyder et større underskud end forventet.
En mere detaljeret gennemgang af formandsberetningen kan læses i skriftet: ”Virksomhedsretning for DDF(R) 2010, foreningens niende år”.

8. Kassereren bekræftede, at der må konstateres et væsentligt større underskud end budgetteret. Realiseret minus på kr. 5.410 kontra budgetteret kr. 580. Det blev pointeret, at svigtende kontingentbetaling og udgifter til messestand er de væsentligste årsager til denne situation. Summen af indtægter holder sig dog i nærhedsområdet af det budgetterede (19.561 kontra budgetteret 20.770), medens omkostningerne realiseret 24.971 kontra budgetteret 21.350 forklarer størstedelen af det uforudsete underskud.
I balancen er den kortfristede gæld væsentlig nedbragt, men de likvide midler er også faldet fra kr. 14.356 til kr. 3.818. På grund af kontingentbetalinger, er saldoen dog p.t. væsentlig større.
Trykning og porto forventes at stige og måske endnu mere end budgettet for 2011 forudsiger.
Med disse forhold in mente udtrykker kassereren ønske om en indsats for at realisere en større del af omsætningsaktiverne (medlemsblade mv.) i kontanter, samt anbefaler en kontingentforøgelse.
Regnskab og budget kan studeres nærmere i ”Virksomhedsberetning for DDF(R) 2010, foreningens niende år”.

9. Johannes Albertsen genopstiller ikke som næstformand. Ole Damgaard blev foreslået af Laila Jespersen og accepterede enstemmigt valg.
Laila Jespersen genopstillede til posten som kasserer og blev enstemmigt valgt.
Jesper Ilum Petersen genopstillede til posten som sekretær og blev enstemmigt valgt.
Asger Pedersen og Mattias Bøgh genopstillede som revisorer og blev enstemmigt valgt.
Der var ikke andre forslag til kandidater til nogen af ovenstående poster.

10. Kassereren vurderede, at det eneste alternativ (efter det nye bladformats realisering) til en kontingentforhøjelse er markante besparelser; primært i forbindelse med fremtidige messer. På den baggrund blev det vedtaget at hæve kontingentet fra 2012 fra kr. 125 til kr. 175. Dette udelukker ikke, at yderligere kontingentforhøjelser kan komme på tale i nær fremtid.
Forhøjelsen blev vedtaget med 2 blanke stemmer. Ingen stemte imod.

11. Kassereren foreslog, at foreningen indfører et familiekontingent, som indebærer, at familier (defineret som levende i samme husstand) kan blive medlem af foreningen for normalt kontingent + kr. 25 – dvs. pt. Kr. 200. Der tildeles familien kun et eksemplar af medlemsbladet, en plakat pr. møde og én stemme ved generalforsamlingerne, men hele familien kan deltage ved møderne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

12. Det blev enstemmigt vedtaget at lægge Rappet nr. 1 samt et særligt ”Best of nummer” online i anledning af foreningens 10 års jubilæum.

13. Alle fremtidige mødeværter opfordres til at indkræve, hvad de lægger ud for i forplejning.

14. Tilbud om afholdelse af sommermøde fra medlem bosiddende på Bornholm, blev afvist ud fra den begrundelse, at det ville bryde afgørende med foreningens regel om at begrænse medlemmernes rejseafstand og præcedens for at veksle mellem Jylland, Fyn og Sjælland.
Et forslag fra Lars Skovmand om benyttelse af sommerhus i formentlig primo august blev vel modtaget. Huset er beliggende i Ebeltoft området. Bestyrelsen vil overveje sagen videre, når/hvis endeligt tilsagn fra Lars er givet.

15. Det er bestyrelsens plan at deltage i Horsens-messen 3. weekend i april. 2×2 stand er reserveret. Alt afhængig af hvordan vor økonomiske situation udvikler sig, kunne det være en mulighed at forsøge at finde en partner at dele standen med.
Jesper Ilum Petersen efterspurgte strammere dagsorden ved møderne og i det hele taget flere mødepunkter. Ikke mindst for at sælge os selv over for pressen og offentligheden i det hele taget. Foreslog præsentation af det nye medlemsblad og artiklerne ved møderne. Gerne i form af overordnet præsentation og diverse punkter fra redaktøren, fulgt af et par forfatteres kommentarer, begrundelser, anekdoter mv.
Der var almindelig enighed om, at det er problematisk, at så få byder ind med indslag til møderne.
Behovet for flere nyhedsbreve blev luftet.
Det blev oplyst til almindelig orientering, at Don Rosa kommer til såvel Norge som Sverige til Sommer.
Jørgen forespurgte til, hvad vi ellers har at byde på. Bibliotek, regionsmøder, middage med Don Rosa blev nævnt.

16. Uddelingen af mødeplakat foregik.

17. Gruppefoto blev taget.


Referat af generalforsamling 2012-02-04

Generalforsamlingen fandt sted i Ungdoms- og kulturhuset “Vognporten” i Ballerup.

1. Alle deltagere var stemmeberettigede.

2. Indkaldelse var udsendt rettidigt.

3. Anders Christian Sivebæk blev enstemmigt valgt som ordstyrer.

4. Ole Damgaard blev enstemmigt valgt som referent

5. Referatet fra sidste års generalforsamling blev enstemmigt vedtaget.

6. Formanden afgav sin beretning. Den bestod hovedsageligt af et referat af den udleverede virksomhedsberetning.

7. Kassereren afgav sin beretning. Hovedpunkterne var at mange medlemmer har meldt sig ud i løbet af året, men både nye medlemmer og tidligere medlemmer har til gengæld meldt sig ind, så medlemstallet har stabiliseret sig. Kontingentet er sat op, og det var ifølge kassereren en god ide, som har givet foreningen noget mere at arbejde med. Salg af backissues af medlemsbladene har været højere end forventet. Oplagstallet på medlemsbladene er stadig passende, i forhold til medlemstal og efterfølgende salg.

8. Valg af formand: Anders Christian Sivebæk blev enstemmigt genvalgt.

9. Valg af redaktør af medlemsbladet: Niels Jakob Søe Loft blev enstemmigt genvalgt.

10. Valg af revisorer: Asger Pedersen og Mathias Bøgh blev enstemmigt genvalgt.

11. Redaktøren informerer om medlemsbladet: bladet har ændret format, hvilket kan have indflydelse på vægten af bladene og dermed på portoen.

12. Tidspunkt for generalforsamlingen: Kjartan Stolberg foreslår at generalforsamlingen flyttes til sommermøderne, pga. det højere fremmøde. Flere påpeger at regnskabet skal godkendes først på året, og det foregår normalt på generalforsamlingen. En simpel optælling af antallet af fremmødte til dette vintermøde afslører desuden at fremmødet på vintermøderne nærmer sig samme niveau som på sommermøderne. Til sidst anfører kassereren, at det er koldt om vinteren, og generalforsamlingen, som er en typisk indendørsaktivitet, derfor passer rigtigt godt ind i vintermødernes program. Forslagsstilleren trækker herefter sit forslag tilbage.

13. Eventuelt.

13a. Steffen Gerdes kunne ikke printe mødeindkaldelsen. Det konstateres at han var den eneste af de fremmødte der havde det problem.

13b. Steffen Gerdes tilbyder at afholde sommermøde i Østermarie på Bornholm, hvor han bor. Han orienterer om færgepriser og andre rejseudgifter, og foreslår at der slås en meddelelse op på foreningens internetforum, hvor folk kan tilkendegive deres evt. forhåndsinteresse for at afholde et sommermøde på Bornholm. Tilbuddet er modtaget, og det vedtages at der skal oplås en forespørgsel på forummet, og evt. i en rundsendt email til medlemmerne.

13c. Ole Damgaard informerer om foreningens hjemmeside m.m.: siden sidst er alle mødereferater blevet lagt på hjemmesiden, nyhedsmodulet er nedlagt pga. mangel på folk til at opdatere det, der er planer om et mindre redesign af siden, samt en flytning af foreningens mailkonti til en ny mailserver. Der kommer en større opdatering med flere billeder fra møder og mødeplakater osv., i løbet af det kommende år.

13d. Der var været nogle uheldige episoder med en deltager på debatforummet på hjemmesiden, som ikke opførte sig pænt. Det diskuteredes om reglerne på forummet skulle laves om, for bedre at kunne stoppe de få folk der ødelægger debatklimaet for alle andre. Det blev vedtaget at reglerne skulle ændres. Den ansvarlige for hjemmesiden (næstformanden) sørger for, i samarbejde med resten af bestyrelsen, for at få opdateret regelsættet. Der blev foreslået fra flere sider at forummet skal opdateres i en medlemsdel og en ikke-medlemsdel. Næstformanden vurderer at det vil være umuligt at administrere, især fordi folk hele tiden melder sig ind og ud, samt bliver udmeldt pga. manglende kontingentbetaling. Det vedtages derfor at forummet ikke skal deles op.

13e. Det foreslås at medlemsbladets jubilæumsudgave, som oprindeligt var en download-udgave, skal trykkes i et begrænset oplag. Redaktøren vil udsende en email til medlemmerne og høre hvor mange der er interesserede i at betale ekstra for en trykt version.


Referat af Generalforsamling 2013-02-09

1) Alle tilstedeværende har betalt og er stemmeberettigede.

2) Anders Christian Sivebæk vælges enstemmigt til ordstyrer.

3) Jesper Ilum Petersen vælges enstemmigt til referent.

4) Referat af generalforsamling 2012 blev enstemmigt godkendt.

5) Formandsberetning
Formanden indledte med en personlig tak for opmærksomheden i forbindelse med hans faders død i det forløbne år. Herefter blev en række væsentlige begivenheder for det forløbne år som vanligt opridset:

Kassereren og formanden var i Weekend-Weekend, TV2’s kortlivede morgenprogram – og talte om stamtræ, Andebykort og RLK.
Vintermødet og generalforsamlingen blev afholdt i februar i Ballerup, hvor Frank Weinberger for 3. gang lagde hus til vort møde – Han blev udnævnt til 3-dobbelt AMA.
Formanden bistod en freelance-journalist fra Jyllands Posten med en artikel om Don Rosa som kom i avisen den 6. maj.
Foreningen holdt sommermøde hos kassererens mor i Haarby i slutningen af juli og besøgte ved den lejlighed også Fyns Antikvariat. Vi havde to vellykkede besøg af de lokale medier, Fyns Stiftstidende og TV2Fyn hvilket der kom et godt indslag og en god artikel ud af. Mødet var kendetegnet af god atmosfære og godt værtskab. Mødet fik et europæisk tilsnit, idet medlemmer fra Frankrig, Holland, Sverige og Norge deltog.
Endnu et nummer af Rappet blev præsenteret på sommermødet.
Don Rosa gjorde på sin tourné gennem Tyskland ophold i Hamburg i starten af oktober. En håndfuld af foreningens medlemmer mødes med ikonet for at købe bøger og få autografer.
Foreningen var repræsenteret på tegneseriefestivalen Art-Bubble i Horsens i begyndelsen af oktober. Fire interesserede meldte sig ind og vi fik solgt en del tegneserier fra standen.
Der har været en relevant artikel i bladet Samvirke.
Traditionen med regionsmøder i Jylland er blevet opretholdt
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

6) Kassererens beretning
Foreningen har i regnskabsåret haft et overskud på kr. 2.308,62
Det positive resultat kan i al væsentlighed tilskrives: Forhøjet kontingent. Kassererens indsats med hensyn til salg af blade. Brug af lager af frimærker. Det ses således også af resultatopgørelsen, at portoen næsten er kr. 2.000 lavere end budgetteret.
Et andet væsentligt udsving fra budgettet er betaling for stand, som er under halvdelen af de budgetterede kr. 2.500.
Der er budgetteret med et underskud for det kommende år på kr. 3.428,75 primært på grund af foreningens deltagelse i sommerens Copenhagen Comics. Der kalkuleres med ca. kr. 3.500 til en stand.
Kassereren er generelt optimistisk med hensyn til kommende års resultater.
Når foreningens aktivbeholdning og egenkapital er vokset dramatisk med henholdsvis ca. kr. 19.000 og kr. 16.000 skyldes det hovedsagelig, at en del af lageret tidligere ikke var blevet korrekt registreret.
Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt.

7) Valg til bestyrelsen
Ole Damgaard fratræder posten som næstformand.
Laila Jespersen fratræder posten som kasserer.

Laila Jespersen blev enstemmigt valgt til ny næstformand.
Peter Christensen blev enstemmigt valgt til ny kasserer.
Jesper Ilum Petersen blev enstemmigt genvalgt til sekretær.

Asger Petersen blev enstemmigt genvalgt som revisor.
Matias Bøgh genopstillede ikke som revisor.
Mogens Ormstrup blev enstemmigt valgt som revisor.

8) Eventuelt
Jesper Ilum Petersen argumenterede for en fremtidig navneforandring. Mente at foreningen med fordel burde skifte navn fra DDF(R) til DDF både af hensyn til forståelighed og pressedækning.
Flere gav deres mening til kende og holdningerne var både for og imod forslaget.
Konklusionen blev, at forslaget skal på dagsorden næste år for at afklare spørgsmålet.
Der har ikke vist sig tilstrækkelig interesse for tryk af Jubilæums Rappet, men det udkommer på nettet.
På mødet blev et nyt blad præsenteret: Donaldismen Fra Ungdommen
Der kom forslag til programpunkter.
Rappet blev evalueret med entydig stor ros af coveret.


Referat af ekstraordinær generalforsamling 2013-07-27

1. Valg af ordstyrer: Anders Christian Sivebæk

2. Valg af referent: Jesper Ilum Petersen

3. Valg af Kasserer:
Et halvt år efter ordinært valg til posten og uden reelt at have fungeret som kasserer, måtte Peter trække sig før tid, idet han ikke på forhånd havde gjort sig klart, hvor meget arbejde posten indeholdt.
Tidligere kasserer, Laila Jespersen, tilbød at fungere perioden ud. Tilbuddet kom til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

4. Valg af næstformand:
Forslag om at Johannes træder ind på posten som tidligere næstformand, Laila Jespersen, efterlader sig, blev enstemmigt vedtaget.

5. Foreningens navn:
Bogstavet R sidst i foreningens navn blev diskuteret. Forslagsstiller Jesper Ilum Petersens anbefaling af en total fjernelse viste sig vanskelig gennemførlig, idet det ville kollidere med domænenavn. Ændring af domænenavn blev efter diskussion opgivet.
Forskellige meninger og forslag blev fremsat. Således blev det påpeget, at det også er et spørgsmål om afvejning mellem alvor og ironi og at parentesen kan ses som udtryk for den sidste mulighed.
Et forslag gik på at gøre foreningens officielle navn til Dansk Donaldist-Forening og et andet at R’et kunne stå for ”Rappet”.
Ud af diskussionen fremkom et forslag til følgende formulering omkring foreningens navn:
Foreningens navn er Dansk Donaldist-Forening forkortet DDF(R), hvor R repræsenterer foreningens medlemsblad Rappet. Det internationale navn er: Danish Donaldist Society.
Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med 13 stemmer mod 1.

6. Hvem, der har lov at skrive under på foreningens vegne, foretage indkøb mv. ”Tegne foreningens firma”.
Efter diskussion af flere modeller blev følgende paragraf vedtaget:
§5.4 Tegning af foreningen
Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i foreningen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Evt.
Under Evt. blev bl.a. formandens ide om at gøre sin personlige samling til en art museum uden for foreningens regi uforpligtigende diskuteret med både forslag og advarsler.
Laila ønsker § 3.1 omkring indmeldelser op til næste ordinære generalforsamling og anbefaler indmeldelse kan ske ved personlig henvendelse.
Redaktøren opfordrer til at indsende materiale til Rappet.