Vedtægter

Vedtægter for Dansk Donaldist-Forening
Gældende fra 27. juli 2013

§1 NAVN
Foreningens navn er ”Dansk Donaldist-Forening” forkortet ”DDF(R)”, hvor R repræsentererforeningens medlemsblad – Rappet. Det internationale navn er: ”Danish Donaldist Society”.

§2 FORMÅL
Foreningen er en dansk forening, med det formål at udbrede donaldismen og skabe et samlingssted
for danske donaldister.

§3 MEDLEMSBETINGELSER
Hvem som helst kan blive medlem af Dansk Donaldist-Forening – også folk fra andre nationer.
Der kræves ingen accept af en myndig person, herunder forælder eller værge.

§3.1 Indmelding
Indmelding sker ved personlig henvendelse herom.

§3.2 Udmelding
Udmelding skal ske skriftligt og vil ske med virkning fra tidspunktet, hvor det indbetalte kontingent ophører.
Et medlem vil også kunne blive meldt ud, hvis det årlige kontingent ikke bliver betalt og efter at medlemmet har modtaget en henvendelse om dette fra kassereren.
Hvis et medlem melder sig ud af Dansk Donaldist-Forening, vil medlemsnummeret ikke blive tildelt et nyt medlem – det vil blive holdt ledigt, hvis personen skulle komme på andre tanker og melde sig ind igen.

§3.3 Specielle medlemskaber
Enkelte medlemskaber går under navnet “specielle medlemskaber”. Disse betaler ikke kontingent.
Dette drejer sig om udvalgte foreninger og forretningsforbindelser (vælges af bestyrelsen og godkendes ved flertal på generalforsamlingen), og æresmedlemmer (vælges ved flertal på generalforsamlingen).

§4 GENERALFORSAMLING
Dansk Donaldist-Forening afholder minimum én generalforsamling om året. Der vil blive informeret om disse generalforsamlinger enten gennem foreningens medlemsblad Rappet eller gennem et nyhedsbrev.
En generalforsamling vil blive afholdt på et tidspunkt, hvor bestyrelsen regner med, at der er mulighed for, at flest muligt medlemmer kan møde frem. Dvs. i en ferie, weekend eller lign.
Generalforsamlinger på hverdage forsøges undgået.

Dagsordenen vil typisk indeholde flg. punkter:
– Medlemsstatistikker
– Valg af medlemmer til bestyrelsen (Se §5.2)
– Fremlæggelse af årsregnskab
– Budget (Se §6.4)
– Anden økonomi (Se §6)

En generalforsamling vil typisk finde sted i forbindelse med et møde i foreningen. Et sådant møde har typisk en udpræget uformel karakter og indeholder typisk følgende øvrige punkter:
– Quizzer
– Taler
– Besøg i antikvariater eller andre omkringliggende steder
– Auktion/byttecentral

§5 BESTYRELSE
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer.

De fem poster i bestyrelsen og deres funktion er følgende:

Formand – Skal agere som mødeleder, dvs. lave og overholde en tidsplan, have overblikket, stå for
vært kontakt, både før og efter og lign.

Næstformand – Webredaktør (dvs. overblik over hjemmeside – behovet for ændringer, nyhedsopdatering mv. Webredaktøren er ikke nødvendigvis den, der skal udføre arbejdet, men vedkommende er ansvarlig for at uddelegere det og sørge for at det bliver gjort). Suppleant for formanden. Ansvarlig for at vedtægterne bliver opdateret.

Kasserer – Skal have det økonomiske overblik, sørge for medlemsopdateringer, såvel udmeldelse som indmeldelse, for opdateret medlemsliste, være auktionarius på møderne.

Sekretær – Skal sørge for at lave og uddele nyhedsbreve på såvel mail, som gammeldags post, lave dagsorden og sørge for at de bliver sendt ud i tide inden mødet, samt lave og udsende referat. PR ansvarlig.

Redaktør – Ansvarlig for produktionen af Rappet (Behøver lige som Webredaktøren ikke lave det hele, men er ansvarlig for, at det bliver gjort).

Disse vil, i en periode på to år, således at formand og redaktør posten er på valg i lige år, og næstformand, kasserer og sekretær posten er på valg i ulige år, være en magtinstans i Dansk Donaldist-Forening. Dog kan disse afskediges ved forhold hvor dette er nødvendigt (Se §5.3). Bestyrelsen må gerne lave interne rokeringer.

§5.1 Krav
Følgende krav skal opfyldes, for at en person kan vælges til Dansk Donaldist-Forenings bestyrelse:
– Personen skal være medlem af Dansk Donaldist-Forening
– Personen skal have fast bopæl i Danmark (dansktalende)
– Personen skal kunne arbejde sammen med resten af bestyrelsen, og skal have tid og lyst til at lave det fornødne arbejde.
– Arbejdet med Dansk Donaldist-Forening er ulønnet.
– Kassereren skal være myndig.

§5.2 Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen vælges ved afstemning på generalforsamlingen. Dette valg skal afholdes én gang om året, ved et møde i Dansk Donaldist-Forening. Afstemningen er hemmelig.Medlemmer, der ikke kan møde op til afstemningen, har mulighed for at give skriftlig fuldmagt til en fremmødt. Der er ikke mulighed for at brevstemme.
Når et bestyrelsesmedlem er valgt, sidder denne i to år ad gangen – der er dog mulighed for at blive genvalgt.

§5.3 Eksklusion
Hvis et bestyrelsesmedlem forsømmer sit arbejde, udviser korrupt adfærd, ikke lytter til medlemmerne eller lignende ting, som ikke er acceptable, kan dette bestyrelsesmedlem blive øjeblikkeligt ekskluderet fra bestyrelsen ved flertal på en ekstraordinær generalforsamling.
Yderligere kan et bestyrelsesmedlem ekskluderes af bestyrelsen uden indblanden fra medlemmerne ved 100 % enighed i den resterende bestyrelse. Dog skal der informeres om dette til resten af medlemmerne kort efter eksklusionen.

§5.4 Tegning af foreningen
Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i foreningen.

§6 ØKONOMI

§6.1 Hensigt
Hensigten med Dansk Donaldist-Forening er ikke at skabe nogen form for overskud. Foreningen er en non-profit organisation – dermed sagt, at al form for årligt overskud vil indgå i næste års økonomi (Se §6.2), som planlægges af medlemmerne selv (Se §6.4).

§6.2 Overskud
Et eventuelt overskud det ene år, vil indgå i næste års regnskab, og vil muligvis resultere i en sænkelse af næste års kontingent – overskuddet vil under alle omstændigheder blive brugt til medlemmernes fordel.

§6.3 Kontingent
Kontingentet er årligt og justeres efter betalingsdato. Kontingentet er p.t.175,- årligt.
Hvis bestyrelsen mener, at kontingentet skal hæves, vil dette blive taget op på en generalforsamling (Se §4). Disse penge vil blive brugt på diverse udgivelser (Se §8), møder, o.l.

§6.4 Budget
Budgettet for det kommende år vil blive fastlagt ved en generalforsamling i Dansk Donaldist-Forening (Se §4). Budgettet vil blive lavet af bestyrelsen i tæt samarbejde med medlemmerne.
Dermed sagt, at medlemmerne skal sige god for budgettet, før dette træder i kraft.
Hvis der ikke kan opnås enighed, må der afholdes kampvalg mellem diverse budgetforslag, og herefter må forslaget med flest stemmer vedtages.
Bestyrelsen har også stemmeret ved dette budget-valg.
Kassereren kan disponere inden for rammerne af budgettet. Overskridelser skal godkendes af bestyrelse.

§6.5 Interne revisorer
Der vælges hvert år på generalforsamlingen to interne revisorer.

§7 DIVERSE

– Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
– Vedtægterne kan ændres ved et flertal blandt de fremmødte medlemmer til et hvilket som helst møde, hvor der forinden er blevet varslet en generalforsamling. Bestyrelsen må ikke ændre i vedtægterne, uden medlemmernes accept.
– Foreningen kan opløses ved en enighed på eller over 75 % ved et møde, hvor deltagelsesprocenten er over 40 %. I fald at foreningen opløses, har medlemmerne førsteret til køb af foreningens aktiver. Dette vil ske ved en auktion, der vil blive varslet to uger forinden.

§8 UDGIVELSER
Dansk Donaldist-Forening står bag en række donaldistiske udgivelser.

§8.1 Rappet
Rappet, som er Dansk Donaldist-Forenings medlemsorgan, udsendes minimum én gang om året. Det kan ikke købes i løssalg, og man skal dermed være medlem, for at kunne modtage dette. De udgifter, der er ved udgivelsen af bladet, bliver dækket af Dansk Donaldist-Forening. Bladet sendes med posten til alle medlemmer.

§8.2 Særudgivelser
Blandt de uregelmæssige udgivelser, udgiver Dansk Donaldist-Forening også det Danske Don Rosa Indeks samt diverse ekstraudgivelser, såsom sommer-plakater. Bestyrelsens har mandat til at vedtage eller forkaste forslag til udgivelser, efter at dette først er vendt blandt medlemmerne enten ved et af de to årlige møder og/eller på foreningens forum. Bestyrelsen kan ved flertal vedtage, at foreningen tager det økonomiske ansvar for udgivelser også det Danske Don Rosa Indeks samt diverse ekstraudgivelser, såsom sommer-plakaten 2002.