Referater

Referat af generalforsamling 2023-02-25

Ordstyrer – Laila Jerming Graff

Referent – Gyda Frederiksen

Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling. Indkaldelse til generalforsamling enstemmigt godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. Referat fra sidste generalforsamling er enstemmigt godkendt.

Formanden vil fremlægge regnskab på vegne af kassereren.

Formandens beretning – Der berettes om foreningens aktiviteter i 2022 såsom sommermøde og deltagelse på forskellige events. Der fremlægges planer for foreningens deltagelse på kommende tegneseriefestivaler og andre arrangementer.

Det var planen at foreningen skulle have en stand på Fantasyfestivalen 2023, men dette er ikke lykkedes. Der planlægges i stedet et donaldistisk foredrag på festivalen. Der vil endvidere være et arrangement på Holstebro Bibliotek i efteråret 2023.

Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab – Foreningens indtægter er stabile og vi ligger i skrivende stund på 192 medlemmer. Der stilles spørgsmål til om foreningen planlægger at generere et fremtidigt overskud hvilket bekræftes, da vi har et forestående jubilæum.

Godkendelse af budget – Der budgetteres med et underskud på 1.000 kr. i 2023, hvilket det vurderes at foreningen har råd til.

Det bemærkes at foreningen Webudgifter er steget i både 2021 og 2022, hvilket betyder at foreningen budget bør justeres i forhold til budgetposten Webudgifter.

Revisionen bemærker at foreningen skal have gennemgået vores arkiv med hensyn til værdiansættelse.

Regnskab og Budget godkendes af generalforsamlingen

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent på 150 kr. for 2023. Dette godkendes af generalforsamlingen.

Valg af næstformand – Niels Jacob Søe Loft træder tilbage som næstformand.

Michael Kirch stiller op til posten som næstformand og vælges enstemmigt af generalforsamlingen.

Gyda Frederiksen modtager genvalg som sekretær.

Asger og Mogens modtager genvalg som revisorer.

Nyt fra redaktøren – To nye rappet forventes udgivet i 2023. Rappet nr. 32 er på trapperne. Der arbejdes på en forside sammen med Adrian. Nr. 32 forventes udgivet i forbindelse med Copenhagen Comics i slutningen af Maj.

Eventuelt – Det foreslås at foreningen bytter artikler med det svenske donaldist-medlemsblad. NAFS har gode artikler som dækker over samme emner som vores artikler. Det vurderes at vi på den måde vil have mulighed for at udveksle det bedste fra begge foreninger.

Det specificeres at skribenterne af de enkelte artikler skal spørges, inden der udveksles.

Det stilles forslag om at foreningen sender et Diplom til Torben Chris, hvor vi udnævner ham til M.A.G.E.L.Ø.S (Mega Agtværdig Galning Evigt Lidenskabelig Øsning (af) Sandheder) i forbindelse med hans Shout-out omkring vores underskriftindsamling mod Disneys censur ad Andebyuniverset fremtidigt og fortidigt. Dette er der opbakning til fra generalforsamlingen.


Referat af generalforsamling 2022-02-05

1. Valg af ordstyrer
Laila valgt som ordstyrer.

2. Valg af referent
AC valgt som referent.

3. Kontrol af de tilstedeværendes stemmeberettigelse
Alle tilstedeværende har betalt deres kontingent og har derved stemmeberettigelse.

4. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelsen til generalforsamlingen er udsendt rettidigt ifølge vedtægter.

5. Godkendelse af dagsorden – evt. punkter kan på stedet tilføjes evt., men der kan ikke
træffes beslutninger under dette punkt.
Godkendt. Ingen tilføjelse af punkter.

6. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Ingen kommentarer – godkendt.

7. Formandens beretning
Der henvises til den udleverede/udsendte beretning.

8. Kassererens beretning
Der henvises til den udleverede/udsendte beretning.

9. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.

10. Godkendelse af budget
Der var i 2021 et væsentligt større overskud end forventet, hvilket blandt andet skyldes,
at der ikke blev udgivet et Rappet i 2021, samt at vi havde flere indtægter som følge af
bedre bladsalg og donationer.
Budget 2022 blev godkendt.

11. Fastlæggelse af kontingent for 2023
Fastholdes. Kontingentet er derfor fortsat 150kr for et års medlemskab.

12.
a. Valg af formand – Laila Jerming Graf modtager genvalg
Genvalgt.
b. Valg af redaktør – Anders Christian Sivebæk modtager genvalg
AC opstiller på betingelse af at der laves minimum 3 blade i de næste 2 år.
Genvalgt.

13. Valg af to interne revisorer – Både Mogens Ormstrup og Asger Pedersen modtager
genvalg
Revisorer genvalgt.

14. Nyt fra redaktøren
AC lover, at han laver 3 numre i løbet af de næste 2 år.
Der var ros fra mange sider ift. sidste nummer. Hellere et tykt blad end ofte.
Der kom en ide til en artikelserie – ”Dine fantastiske fund”.

15. Evt.
Casper Marti-Beckmann fortæller om ”Tegneserieudgivelser i Danmark”. Et opslagsværk
for perioden 1931-2021, som Casper står bag. Bliver udgivet af forlaget Afart.
Tak for god ro og orden.


Referat af generalforsamling 2021-02-06

1. Valg af ordstyrer

Laila Jerming Graf blev udpeget uden modkandidater.

2. Valg af referent

Gyda Frederiksen blev udpeget uden modkandidater.

3. Kontrol af de tilstedeværendes stemmeberettigelse

Kassereren konstaterede, at alle tilstedeværende havde betalt kontingent.

4. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelsen blev godkendt.

5. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

6. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Referatet blev godkendt.

7. Formandens beretning

Corona har lagt en dæmper på foreningens aktiviteter generelt. Vintermødet blev afholdt hos Jesper Ilum Pedersen. Her blev afholdt generalforsamling og foreningen er fortsat repræsenteret af Laila Jerming Graf og Anders Christian Sivebæk som redaktør. Niels Houlberg Hansen modtog Raptusprisen. Sommermødet blev afholdt hos Birgitte i Lyngby med stort fremmøde. Foreningen har ikke deltaget i nogen messer grundet corona, men der håbes på at vi kan deltage på stand til Copenhagen Comics til juni (det er efter generalforsamlingen meddelt rykket til 2022). Der vil blive stillet med en stand på Art Bubble til efteråret 2021. Derudover har der været deltagelse på forskellige medier i løbet af året 2020. 2021 er stadig præget af corona og vintermødet er derfor arrangeret som en online begivenhed. Vi ser frem til at afholde fysisk sommermøde. Formandens beretning vil i sin helhed blive udsendt på mail.

8. Kassererens beretning

2020 var et stille år med et lille underskud på 6.500 kr. I 2021 ser vi frem tilCopenhagen Comis og Art Bubble.

9. Behandling af indkomne forslag

9.a. Forslag om børneambassadør

Bestyrelsen har drøftet forslaget og støttet op om forslaget. Det bliver indskærpet at alle voksne, som deltager i eventuelle fremtidige børnearrangementer, skal have en børneattest og ikke kun børneambassadøren. Der bliver stillet spørgsmål til arten af arrangementer. Om arrangementerne KUN vil være for børn eller om arrangementerne er åbne for alle. Det er tanken at børnearrangementerne er åbne for alle, men at det måske kunne være en god ide at lave arrangementer målrettet for børn og unge og derved sørge, for at der er en løbende tilgang af medlemmer i alle aldre. Det pointeres at det kræver en nærmere beskrivelse, enten i forbindelse med vedtægterne eller som forretningsordenen. Det er som udgangspunkt ikke tænkt at det skal indskrives i vedtægterne. Forslaget vedtages som beskrevet som en forretningsorden og ikke som en del af vedtægterne. Dorthe Nielsen er valgt som børneambassadør.

10. Godkendelse af budget

Budgettet for 2021 blev godkendt.

11. Fastsættelse af kontingent for 2022

Kontingentet for 2022 fastholdes på 150 kr.

12 Valg til bestyrelsen

12a. Valg af næstformand. Niels Jakob Søe Loft genopstiller som næstformand og genvælges med overvældende flertal.

12b. Valg af kasserer. Dennis Tollaksen genopstiller som kasserer og genvælges med overbevisende flertal.

12c. Valg af sekretær. Gyda Frederiksen genopstiller som sekretær og genvælges med absolut opbakning.

13. Valg af interne revisorer

Mogens Ormstrup og Asger Petersen genopstiller som interne revisorer og genvælges med en jordskredssejr.

14. Nyt fra redaktøren

Rappet 30 blev udgivet i 2020 og var på flotte 80 sider. Adrien har tegnet forsiden og Lars har vundet konkurrencen om forsiden. Nr. 31 er i støbeskeen og indtil videre er der indsendt 3 artikler. Det opfordres til at indsende artikler, tegninger og diverse til bladet. Der er endnu ingen deadline for indsendt materiale. Der håbes på muligheden for at udgive to blade i 2021. Det er ikke umiddelbart en plan at digitalisere bladet.

15. Eventuelt

Der gøres opmærksom på at der er nogen problemer med det gamle webforum som skal fikses. Dorthe Nielsen tilbyder at afholde en online auktion i stedet for den vante auktion på vintermødet. Det vurderes at det ikke er et behov. Folk vil hellere vente på et fysisk møde.


Referat af generalforsamling 2020-02-08

1. Valg af ordstyrer

Laila Jerming Graf blev udpeget uden modkandidater.

2. Valg af referent

Niels Jakob Søe Loft blev udpeget uden modkandidater.

3. Kontrol af de tilstedeværendes stemmeberettigelse

Kassereren konstaterede, at alle tilstedeværende havde betalt kontingent.

4. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelsen blev godkendt.

5. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

6. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Referatet blev godkendt.

7. Formandens beretning

Formanden læste den uddelte beretning op, hvorefter den blev godkendt.

8. Kassererens beretning

Kassereren læste den uddelte beretning op, hvorefter den blev godkendt.

9. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

10. Godkendelse af budget

Kassereren gennemgik det udsendte budget. Han forklarede, at vi i år budgetterer med to numre af Rappet og én tegneseriefestival (Art Bubble), hvilket giver et større underskud for at reducere egenkapitalen. Der blev spurgt til, hvorvidt foreningen ikke ønsker en solid egenkapital, men kassereren forklarede, at foreningen er non-profit, og at vi ikke ønsker en stor egenkapital ved en eventuel opløsning. Budgettet blev godkendt.

11. Fastsættelse af kontingent for 2021

Kassereren fremlagde de uddelte budgetberegninger for henholdsvis ét og to numre af Rappet for et medlemskontingent på 125 kr., 150 kr., 175 kr. og 200 kr. Han bemærkede, at to årlige numre af Rappet vil kræve et kontingent på 175 kr. for at undgå underskud (mindre overskud på 145 kr.), mens et kontingent på 125 kr. ville generere et overskud på 4.395 kr., såfremt vi kun udgiver ét nummer af Rappet. Redaktøren regnede med at udgive halvandet blad om året i gennemsnit. Johannes Albertsen udtrykte støtte til et kontingent på 150 kr., der kunne imødekomme år med skiftevis ét og to numre af medlemsbladet. Et kontingent på 150 kr. blev vedtaget med 13 stemmer for, én blank og ingen imod.

12a. Valg af formand

Laila Jerming Graf blev genvalgt uden modkandidater.

12b. Valg af redaktør

Anders Christian Sivebæk blev genvalgt uden modkandidater

13. Valg af interne revisorer

Mogens Ormstrup og Asger Petersen blev genvalgt uden modkandidater.

14. Nyt fra redaktøren

Redaktøren opremsede de modtagne bidrag til næste nummer af Rappet. Han benyttede lejligheden til at takke skribenter, korrekturlæsere og andre, der har hjulpet med det forrige nummer. Jesper Ilum Pedersen roste redaktøren for medlemsbladets profesionelle kvalitet.

15. Eventuelt

Baltser Andersen holdte på vegne af Magleby Tegneserieklub en kort tale til foreningen, hvor han oplæste tegneserieklubbens formålsparagraf. Ud over ham var to medlemmer af Magleby Tegneserieklub til stede ved generalforsamlingen. Magleby Tegneserieklub er en fritidsklub tilknyttet Magleby Skolecenter, der blev oprettet på baggrund af en stor donation af Anders And-blade. Samlingen af flere tusinde Anders And-blade bruges som omdrejningspunkt i foreningens aktiviteter, der skal munde ud i bogudgivelsen ”Anders And & Co. – en uendelig historie”. Magleby Tegneserieklub er kollektivt medlem af DDF(R). Efter endt beretning udtrykker formanden stolthed over, at vores forening er nævnt i en anden forenings formålsparagraf. Herefter takker Baltser Andersen for et foredrag, som Anders Christian Sivebæk holdte på Magleby Skolecenter.


Referat af generalforsamling 2019-02-02

1. Valg af ordstyrer
Laila Jerming Graf blev udpeget uden modkandidater.
2. Valg af referent
Niels Houlberg Hansen blev udpeget uden modkandidater.
3. Kontrol af de tilstedeværendes stemmeberettigelse
Kassereren konstaterede, at alle tilstedeværende havde betalt kontingent.
4. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelsen blev godkendt.
5. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
6. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Referatet blev godkendt.
7. Formandens beretning
Formanden læste den uddelte beretning op, hvorefter den blev godkendt.
8. Kassererens beretning
Kassereren læste den uddelte beretning op. Derudover tilføjede han, at foreningen p.t. har det hidtil
højeste antal medlemmer, der ikke har fornyet sit medlemskab – nemlig 84. Der bliver udsendt påmindelse
om betaling efter vintermødet. Beretningen blev godkendt.
9. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
10. Godkendelse af budget
Kassereren gennemgik det allerede udsendte budget. Der budgetteres med to numre af Rappet og 5.000 kr.
til messedeltagelse. Samlet budgetteres med et underskud på 18.000 kr. med det formål at nedbringe
foreningens formue. Budgettet blev godkendt.
11. Fastsættelse af kontingent for 2020
Kassereren indstillede, at kontingentet holdes uændret på 100 kr. Dette blev godkendt.
12a. Valg af næstformand
Niels Jakob Søe Loft blev valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen vil gerne takke den afgående næstformand Johannes Albertsen for hans arbejde i bestyrelsen.
Han var varetaget hvervet som næstformand siden juli 2013.
12b. Valg af kasserer
Dennis Tollaksen blev genvalgt uden modkandidater.
12c. Valg af sekretær
Gyda Frederiksen blev genvalgt uden modkandidater.
13. Valg af interne revisorer
Mogens Ormstrup og Asger Petersen blev genvalgt uden modkandidater.
14. Nyt fra redaktøren
Redaktøren opremsede de modtagne bidrag til næste nummer af Rappet. Der er kommet flere mindre
bidrag, men han efterlyste 1 eller 2 større ”ankerartikler”. Det blev foreslået at optrykke mødequizzer i
bladet og at forfatte mødereportager. Dette tjener også det formål, at de medlemmer, som ikke deltager i
møderne, oplever, at det er en aktiv forening.
15. Eventuelt
Fremtiden for foreningens hjemmeside blev diskuteret. På grund af manglende ajourføring giver den
indtryk af en forening, der ikke længere er aktiv. Det blev foreslået at tilrette den, således at den
indeholder de nødvendige grundoplysninger og dermed bliver forholdsvis enkel at vedligeholde.


Referat af generalforsamling 2018-02-03

1. Valg af ordstyrer
Laila blev valgt som ordstyrer
2. Valg af referent
Mogens blev valgt som referent
3. Kontrol af de tilstedeværendes stemmeberettigelse
Godkendt
4. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
Mødet indkaldt rettidigt.
5. Godkendelse af dagsorden – evt. punkter kan på stedet tilføjes evt., men der kan ikke træffes
beslutninger under dette punkt.
Godkendt. Tilføjelse under evt.: Presse.
6. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Godkendt
7. Formandens beretning
Læs beretningen i Virksomhedsberetningen for 2017.
Kommentarer – (AC) Fin perlerække af arrangementer i 2017.
– Er medlemstallet stigende? Tages op under kassererens beretning.
8. Kassererens beretning
Læs beretningen i Virksomhedsberetningen for 2017.
2017 – 121 medlemmer
2018 – 137 medlemmer
Kun 9 har ikke fornyet medlemskab – bedste resultat i 10 år.
9. Behandling af indkomne forslag
– Hvad skal der ske med foreningens hjemmeside? (Niels)
Ikke opdateret. Flere potentielle nye medlemmer gav udtryk for at de ville orientere sig på
hjemmesiden inden evt. indmeldelse.
Evt. opdatering med årstal – kollager.
Ole Damgaard vil kigge på det – siden har brug for en revision/genopfriskning.
Forum bliver ikke brugt mere – Debat/aktivitet er rykket over på Facebook. Dennis oplyser at
hjemmesiden benyttes, da han modtager indmeldelser via denne.
– Indstiftelse af ny pris: Raptus von And-prisen
Raptus von And prisen indstiftet; vandrepokal købes, 1000kr doneret af Jens Thorvald Høegh.
Går på omgang. Bestyrelsen vælger kandidat.
10. Godkendelse af budget
Det nuværende nedsatte kontingent på kr. 100 dækker trykning + udsendelse af et nummer af
Rappet.
I 2013 udkom to numre. I årene 2014-17 et blad pr. år. I 2018 udkommer næste nummer i
februar/marts.
Budget godkendt.
11. Fastlæggelse af kontingent for 2019
Uændret kr. 100.
12. a. Valg af formand
Laila Jerming Graf genvalgt.
b. Valg af redaktør
Anders Christian Sivebæk genvalgt.
13. Valg af to interne revisorer
Genvalg til Asger Pedersen og Mogens Ormstrup.
14. Nyt fra redaktøren
Nyt blad klar inkl. korrektur. Vi kan se frem til et udmærket varieret nummer.
Tema-ideer til kommende nr. Rumfart, Kunst.
Evt. annoncer – max 1-2 reklamer. Tilbydes kun til tegneserierelevante gallerier/butikker.
15. Evt.
Presse:
Presseomtale vedr. fx. Onkel Joakim figurens jubilæum. Medlemmerne opfordres til at skrive om
figurers jubilæer – hvis man har lyst.


Referat af generalforsamling 2017-03-18

afholdt i Kibæk hos Mogens Ormstrup
Som en lille indledning til generalforsamlingen blev der overrakt diplom og værtsgave til Mogens
& Charlotte.
ad. 1 Gyda blev valgt som ordstyrer.
ad. 2 Lars Skovmand blev valgt som referent.
ad. 3 Alle tilstedeværende, bortset fra en (som straks fandt pungen frem), havde betalt kontingent
og kunne derfor stemme.
ad. 4 Indkaldelsen var udsendt rettidigt og blev derfor godkendt.
ad. 5 Dagsordenen blev godkendt.
ad. 6 Referat fra sidste års generalforsamling blev godkendt.
ad. 7 Formandens beretning blev godkendt i henhold til virksomhedsberetningen og alle kunne
følge med ved læsning af flot rundsendt skrivelse.
ad. 8 Kassererens beretning blev godkendt i henhold til virksomhedsberetningen og endnu
engang kunne alle følge med ved læsning af ovenfor nævnte rundsendte skrivelse. Regnskabet viste
et stort overskud.
Herunder blev nævnt en post/ide med pins som tages op igen af Laila.
ad. 9 Budget for 2017 kun i regnet et Rappet, men med plads til et nummer mere i løbet af året
uden det vil give underskud. Budgettet blev godkendt.
ad. 10 Kontingentet for 2018 blev nedsat til 100,- og enstemmigt vedtaget, efter fremlæggelse og
kort debat af 3 beløbsforslag og hvilken indflydelse det ville få for det samlede årsregnskab.
ad. 11 a. Johannes Albertsen blev genvalgt som næstformand.
b. Dennis Tollaksen blev valgt som ny kasserer.
c. Gyda Frederiksen blev valgt som ny sekretær.
ad. 12 Asger Pedersen og Mogens Ormstrup blev genvalgt som interne revisorer.
ad. 13 Redaktøren af Rappet, Anders Christian Sivebæk, informerede om bladet og han efterlyste
som sædvanligt nye skribenter og ideer til artikler. Ellers kunne han fortælle, at han var glad for
farverne i bladet, redaktørposten i særdeleshed og at han fik mere og mere styr på layoutet.
Blandt de fremkomne ideer kan nævnes:
En evt. etablering af en redaktionsgruppe.
25 året for ‘Her er dit liv Joakim’ artikel.
Oversætte interessante artikler fra udlandet mere eller mindre frit bearbejdet.
En DDFR ‘Greatest hits’ bog, som skulle kunne sælges til alle på festivaler, så det ikke kun er
medlemskaber vi kan tilbyde publikum.
Udover disse punkter røg vi ud af diverse tangenter, hvoraf den sidste bogstavelig talt vakte stor
jubel: Vi skal have lavet flotte tidsskriftkassetter til alle vores Rappet blade!
ad. 14 Afskaffelse af husstandsmedlemskab blev enstemmigt vedtaget. Familiemedlemmer må dog
gerne medtages til almene møder, men særarrangementer er kun for betalende medlemmer!
ad. 15 Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget efter lang og grundig debat. De helt præcise
ændringer og formuleringer noterede vores formand. (Udsendes sammen med referatet).
ad. 16 Evt. punktet var stort set uden diskussioner og ideer i år, hvilket er langt fra normalen. Lidt
blev det dog til: Gyda meldte sig som vært til sommermødet 2017.
Stefan viste en indkaldelse til et møde i Sverige som absolut intet havde med donaldisme at gøre. På
fotografiet på indkaldelsen var der to personer som absolut intet havde med indkaldelsen at gøre. De
to personer var prominente donaldister fra henholdsvis Danmark og Sverige og ingen ringere end
vores egen AC og Olaf Siverbo fra NAFS(k).


Referat af gGeneralforsamling 2016-02-06

Punkt 1, Laila Jerming Jespersen blev valgt til ordstyrer

Punkt 2, Anders Christian Sivebæk blev valgt til referent

Punkt 3, Alle de tilstedeværende ved generalforsamlingen havde betalt kontingent og var dermed stemmeberettigede.

Punkt 4, Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt pr. mail.

Punkt 5, Dagsordenen blev godkendt og der var ingen nye punkter at tilføje.

PAUSE (Gruppebillede blev taget udenfor mens det var lyst og fotografen var klar)

Punkt 6, Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt.

Punkt 7 (Beretningen kan i en en lidt anden form læses i virksomhedsberetningen). Formanden omtalte 2015 hyggelige vintermøde, vores deltagen på messer, med hele to rekorder – først Copenhagen Comics med 14 nye medlemmer, og senere Art-Bubble, hvor formanden var købestyrer for Don Rosa-køen og hjalp med til at foreningen fik 20 nye medlemmer. Sommermødet hos Rie i Millinge blev mindet og årets mediedækning, bl.a. med Hjernekassen, hvor formanden deltog på linje med Jakob Stegelman foran et sort publikum. Hele november sendte Kanal Østjylland et halvtimesprogram med formanden, som nu kan ses på youtube. Alt i alt har det været et supergodt år, et vældig tilfredsstillende år for Dansk Donaldist-Forening.

Punkt 8 – (se virksomhedsberetningens del om dette samt regnskab og budget)
Kassereren fortalte at vi har høje indtægter – særligt på messerne er vi stærke og får mange nye medlemmer, til gengæld er der ikke så mange indmeldelser i resten af året. Vi har ikke så mange udgifter, hvilket jo især skyldes at der de seneste år kun er udgivet et nummer af Rappet om året, med deraf følgende mindre udgifter til tryk og porto.

Punkt 9 Godkendelse af budget
En længere debat om budgettet med forklaringer fulgte. Der var diskussion om godkendelse på dette tidspunkt eller udsættelse til senere på generalforsamlingen. Rappets udgivelsesfrekvens blev nævnt. (fx budgetpunktet med de 14500 til medlemmerne)

Efter en længere debat blev vi enige om Budgettet blot er en ramme.
Budgettet blev derfor godkendt.

Punkt 10, forslag til brugen af bonus til medlemmerne.
Det skal hjælpe til at udbrede kendskabet til foreningen, donaldismens synlighed

Der blev talt om t-shirts, trykkvalitet i Rappet, krus, internationalt samarbejde med søsterforeninger.
Flere mente at Rappet hellere skulle komme to gange om året end 1
Johannes fremhævede at det Rappet blandt andet har brug for er flere redaktionelle kræfter – og her vil det jo netop være nemt at oversætte artikler frem for selv at skulle lave hele arbejdet.
Jesper mente også det vil være en god ide med oversættelser – Tiden er moden til kompromis – oversatte artikler som netop kræver mindre arbejde.
Dennis Jek Tollaksen foreslog at vi skulle reklamere, annocere i andre foreningers blade, fx legetøjssamleren.

Jakob Elbæk Egegaard Pedersen nævnte begrebet ”esprit des corps”, på dansk måske kaldet sammenhængskraft, medlemsnål, revers-nål, udadvendt reklame, opmærksomhedsskabende, PR, bronze sølv guld – men det skal laves ordentligt,
en forening lever af det – vi skal have meget sammenhængskraft – medlemmerne vil gerne være en del af en forening der er sådan.

Undertegnede, Anders Christian Sivebæk kom med nogle redaktionelle kommentarer omkring farvetryk samt samarbejde med søstertidsskrifter – nogle har været med på erfaringsudveksling, andre har ikke ladet høre meget fra sig, eller slet ikke.

farvebilleder kan højne læseoplevelsen

Punkt 11 , kan godt løbe rundt med nedsat kontingent, også hvis det skulle gælde for 2 år.

Johannes foretrækker 2 numre om året. – et nummer om året er jo en halvering.. – noget mere volumen i 2016-årgangen, vil måske være med til at sikre at medlemmerne fornyer deres medlemskab i 2017. – det evt. gratis kontingent i 2017 ville kunne kæbe os noget tid, før de skal forny kontingent

Jakob mente at det ville være et dårligt signal at sætte kontingentet ned
Man kunne gøre det på en anden måde – rekrutteringskontingentet kunne være 100 kr for første år som medlem. – så kunne man få det lidt billigere det første år.

Laila mente ikke at rekrutteringskontingent på 100 kroner skulle være nødvendigt, da vi ingen problemer har med rekruttering. Udgifter til pins kunne fx være 100 * 175
beslutningen om gratis kontingent i 2017 kunne så vente til næste generalforsamling

Johannes nævnte de 10.000 i forskel på de forskellige beregningsmodeller for forskellige kontingentsatser, på det udleverede papir.

Jakob så hellere 2 tynde end 1 lidt større. Den hyppigere gentagelse og genkendelse – identifiktion – jeg er medlem af foreningen (glemmes nemmere hvis der går et helt år imellem man får bladet)

Johannes – jo oftere bladet kommer jo nemmere er det jo også at lave nyhedsspalte, og at huske hvad der er sket på de seneste møder – et halvt år mellem numrene er meget bedre end et helt år.

De forskellige muligheder i en afstemning begyndte at tage form
a – kontingent fastholdes
b – kontingentet for 2017 gratis
c – bestyrelsen bindes ikke nu, men beslutter i løbet af året.

Jesper lagde vægt på at en evt. nedsættelse af kontingentet i alle tilfælde skulle håndteres som en succeshistorie, vi har råd til at nedsætte kontingentet, og er ikke ved at lukke foreningen eller drosle ned. Jesper henviste til et brev bestyrelsen på et tidspunkt har modtaget fra en forælder, der var skuffet over at sønnen ikke havde fået nok ud af et års medlemskab. Jesper mindede om at vi er en forening, ikke en forretning – han foreslog at man kunne indstifte en slags årets initiativpris og lade prisen være en tegning lavet af Rosa, Milton eller en af vores andre tegnere

Afstemningen blev mellem følgende muligheder

a – ingen ændringer
b – 16 koster – 17 gratis kontingent
c – Bestyrelsen vurderer og ændrer efter behov – bestyrelsen har råderet – max 175 i kontingent – en slags carte blanche
d – nedsættelse til 150

forslag c fik 10 stemmer, forslag 4 fik 3 stemmer. Altså punkt c vedtaget: Bestyrelsen vurderer og ændrer efter behov – bestyrelsen har råderet – max 175 i kontingent

Punkt 12

a – Laila blev genvalgt som formand uden modkandidater

Næstformanden roste formanden for hendes fremragende evne til at udbrede donaldismen,

b – AC blev gnevalgt – og Johannes mindede om at man er velkommen som medlem i redaktionen, både med oversættelse, artikler, korrektur osv.

punkt 13 – revisorer

Mogens genopstillede og blev genvalgt
Asger havde ikke givet besked om genopstilling, så vi takker for mange års tro tjeneste som revisor.
Jesper opstillede til posten og blev valgt.

Punkt 14 – Redaktørens beretning –
Opfordrede til at indsende materiale eller oversætte artikler udvalgt af redaktøren.
Både AC, Jacob, Sigvald, Niels Jakob, Laila, Jesper og Dennis er i gang med artikler.

Deadline for næste nummer blev fastsat til 27. marts – Carl Barks’ fødselsdag.

Punkt 15 vedtægterne blev oplæst – hvilket var en god idé – der blev undervejs kommenteret og kommet med spøgefulde udråb.

Jakob meldte sig til at opdatere vedtægterne

Evt. – Sommermødet – det er Sjællands tur og den genvalgte formand lovede at skrive til de sjællandske medlemmer for at opfordre til at lægge hus, spejderhytte, forsamlingshus eller andet til mødet.


Referat af generalforsamling 2015-02-07

ad. 1 Laila Jespersen blev valgt som ordstyrer.

ad. 2 Lars Skovmand blev valgt som referent.

ad. 3 Alle tilstedeværende havde betalt kontingent og kunne derfor stemme.

ad. 4 Indkaldelsen var udsendt rettidigt og blev derfor godkendt.

ad. 5 Dagsordenen blev godkendt.

ad. 6 Referat fra sidste års generalforsamling blev godkendt.

ad. 7 Formandens beretning blev godkendt i henhold til virksomhedsberetningen.

ad. 8 Kassererens beretning blev godkendt i henhold til virksomhedsberetningen.

ad. 9 Budget for 2015 blev godkendt.

ad. 10 a. Johannes Albertsen blev genvalgt som næstformand.

ad 10 b. Niels Jakob Loft blev genvalgt som kasserer.

ad 10c. Lars Skovmand blev valgt som ny sekretær.

ad. 11 Asger Pedersen og Mogens Ormstrup blev genvalgt som interne revisorer.

ad. 12 Redaktøren af Rappet, Anders Christian Sivebæk, informerede om indholdet af det kommende nr. 24 også kaldet ”julenummeret”. Bladet skulle gerne udkomme i marts/april.

Herefter efterlyste han forfatterer, artikler og artikelemner til bladet. Følgende artikel forslag blev nævnt:
Disney i Danmark før Anders And bladet.
Sci-fi i Anders And (Disney) universet.
De seneste 5 – 10 års udvikling og tendenser i USA, her blev bl.a. Boom og Gladstone nævnt.
Sex, drugs & duck’n’roll i Disney universet.

ad. 13 Under Evt. blev der talt om:
Pkt. 1 ”Nørd Nyt Kristians” liste over tegneserielitteratur på nettet, som man gerne må supplere.
Pkt. 2 Steffen Kronborgs gamle bøger genoplives, nyredigeres og opdateres til udgivelse.
Pkt. 3 Fotos til både hjemmesiden og det fysiske fotoalbum efterlyses.
Pkt. 4 Sommermødet 2015, som muligvis kan holdes hos Rie på Fyn. Formanden tager kontakt.
Pkt. 5 Vintermødet 2016 holdes hos Laila i Jylland bistået af mor Hanne.
Pkt. 6. Sommermødet 2016 holdes hos Kjartan og hans forældre på Sjælland.


Referat af generalforsamling 2014-02-01

ad. 1 – Mogens Ormstrup blev valgt som ordstyrer.

ad. 2 – AC blev valgt som referent.

ad. 3 – Stemmeberettigelsen var blevet kontrolleret før vi gik i gang – og der blev desuden fordelt sengepladser.

ad. 4 Indkaldelsen var udsendt rettidigt og blev dermed godkendt. Der er sandsynligvis et problem med nogle medlemmers mailadresse-spamfilter, men vi kunne ikke umiddelbart se en løsning.

ad. 5 Dagsorden godkendt

ad. 6 Referat fra sidste (ekstraordinære) generalforsamling godkendt

ad. 7 Formandens beretning. AC fortalte om årets gang i foreningen. Særligt vore to møder, med godt fremmøde og god pressedækning til sommermødet. Sommermødet var i øvrigt meget internationalt. Vores medlemsblad udkom med to numre og vi deltog på tegneseriemessen Comics Copenhagen. Desuden havde AC formidlet Anders And både på biblioteker og på en lokal skole (AC valgte vist at overføre tilråbene om skamløs selvpromovering, da han fortalte om det sidste).

ad 8. Kassererens beretning: ”Året 2013 bød på 19 indmeldelser, hvilket var en del mere, end vi havde håbet på og samtidig var det medvirkende til, at vi i 2013 havde en netto tilgang på 1 medlem, fra 129 aktive medlemmer pr. 01.01.13 til 130 pr. 01.01.14.
Samtidig bød året på flere økonomiske positive overraskelser: Mange donationer (tak for det!), et rigtigt godt salg af blade, kommisionsindtægter, mindre portoindtægter end forventet og da vi samtidig delte en stand på Copenhagen Comics med Forlaget Damgaard i stedet for at afholde udgiften alene, så endte året med et rigtigt flot resultat med 5177,87kr i overskud!
Det er dejligt på vores ellers lidt trængte konto de forgående år og det betyder også, at der ikke ses et behov for en kontingentstigning i 2015!” Dette blev uddybet med gennemgang af regnskab budget og balance.
I det Laila satte sig efter kasserens beretning byttede hun plads med Niels Jakob, således at han blev kasserer og hun blev redaktør. Se vedtægterne og konstatér at sådan en rokade er fuldt tilladt ifølge disse.

ad. 9 – 1 AC gik af som formand, efter at have siddet på posten siden 2008. Laila Jerming Jespersen
blev valgt som ny formand med akklamation (klapsalver).
ad. 9 – 2 Den helt nye redaktør, Laila, gik af. (vi klappede nok mest af den forrige redaktør, Niels Jakob) og AC opstillede med en kort valgtale – der var ingen modkandidater og dermed blev han valgt som redaktør.

ad. 10 Begge revisorer blev genvalgt – Asger Pedersen og Mogens Ormstrup

ad. 11 Ændringsforslaget blev vedtaget.

ad. 12 Der var fremkommet forslag om at udnævne tyske Jano Rohleder til æresmedlem. Forslaget blev motiveret og debateret af deltagerne.
Ved en afstemning var der 1 stemme for, 12 imod og 2 blanke, og forslaget blev således stemt ned.

Evt.
Pkt. 1 – Herlev Biblioteks filial Hjortespring har købt et medlemskab/abonnement på Rappet, og redaktøren vil forsøge at overtale andre større biblioteker til også at købe et medlemskab.
Pkt. 2 – Sommermødet kan afholdes hos AC i Sønderhå, Thy – det blev godtaget af forsamlingen.
Pkt. 3 – Vi diskuterede deltagelse på art-bubble, som er blevet lidt pebret – kassereren tager kontakt.
Pkt. 4 Rappet udkommer senere – de sidste numre blev rost.
Pkt. 5 – Formanden havde ikke haft tid til at lave mødeplakat; vi blev enige om at forsøge at lave sommermødeplakater fremover, som et minimum.
Det blev også drøftet at lave kopper/krus og trøjerne med broderi blev nævnt. Don Rosas a3-tryk blev også nævnt og det blev foreslået at vi kunne spørge Don om han vil lade os tage dem i
kommission, så kan vi trykke dem for ham.


Referat af Generalforsamling 2013-02-09

1) Alle tilstedeværende har betalt og er stemmeberettigede.

2) Anders Christian Sivebæk vælges enstemmigt til ordstyrer.

3) Jesper Ilum Petersen vælges enstemmigt til referent.

4) Referat af generalforsamling 2012 blev enstemmigt godkendt.

5) Formandsberetning
Formanden indledte med en personlig tak for opmærksomheden i forbindelse med hans faders død i det forløbne år. Herefter blev en række væsentlige begivenheder for det forløbne år som vanligt opridset:

Kassereren og formanden var i Weekend-Weekend, TV2’s kortlivede morgenprogram – og talte om stamtræ, Andebykort og RLK.
Vintermødet og generalforsamlingen blev afholdt i februar i Ballerup, hvor Frank Weinberger for 3. gang lagde hus til vort møde – Han blev udnævnt til 3-dobbelt AMA.
Formanden bistod en freelance-journalist fra Jyllands Posten med en artikel om Don Rosa som kom i avisen den 6. maj.
Foreningen holdt sommermøde hos kassererens mor i Haarby i slutningen af juli og besøgte ved den lejlighed også Fyns Antikvariat. Vi havde to vellykkede besøg af de lokale medier, Fyns Stiftstidende og TV2Fyn hvilket der kom et godt indslag og en god artikel ud af. Mødet var kendetegnet af god atmosfære og godt værtskab. Mødet fik et europæisk tilsnit, idet medlemmer fra Frankrig, Holland, Sverige og Norge deltog.
Endnu et nummer af Rappet blev præsenteret på sommermødet.
Don Rosa gjorde på sin tourné gennem Tyskland ophold i Hamburg i starten af oktober. En håndfuld af foreningens medlemmer mødes med ikonet for at købe bøger og få autografer.
Foreningen var repræsenteret på tegneseriefestivalen Art-Bubble i Horsens i begyndelsen af oktober. Fire interesserede meldte sig ind og vi fik solgt en del tegneserier fra standen.
Der har været en relevant artikel i bladet Samvirke.
Traditionen med regionsmøder i Jylland er blevet opretholdt
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

6) Kassererens beretning
Foreningen har i regnskabsåret haft et overskud på kr. 2.308,62
Det positive resultat kan i al væsentlighed tilskrives: Forhøjet kontingent. Kassererens indsats med hensyn til salg af blade. Brug af lager af frimærker. Det ses således også af resultatopgørelsen, at portoen næsten er kr. 2.000 lavere end budgetteret.
Et andet væsentligt udsving fra budgettet er betaling for stand, som er under halvdelen af de budgetterede kr. 2.500.
Der er budgetteret med et underskud for det kommende år på kr. 3.428,75 primært på grund af foreningens deltagelse i sommerens Copenhagen Comics. Der kalkuleres med ca. kr. 3.500 til en stand.
Kassereren er generelt optimistisk med hensyn til kommende års resultater.
Når foreningens aktivbeholdning og egenkapital er vokset dramatisk med henholdsvis ca. kr. 19.000 og kr. 16.000 skyldes det hovedsagelig, at en del af lageret tidligere ikke var blevet korrekt registreret.
Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt.

7) Valg til bestyrelsen
Ole Damgaard fratræder posten som næstformand.
Laila Jespersen fratræder posten som kasserer.

Laila Jespersen blev enstemmigt valgt til ny næstformand.
Peter Christensen blev enstemmigt valgt til ny kasserer.
Jesper Ilum Petersen blev enstemmigt genvalgt til sekretær.

Asger Petersen blev enstemmigt genvalgt som revisor.
Matias Bøgh genopstillede ikke som revisor.
Mogens Ormstrup blev enstemmigt valgt som revisor.

8) Eventuelt
Jesper Ilum Petersen argumenterede for en fremtidig navneforandring. Mente at foreningen med fordel burde skifte navn fra DDF(R) til DDF både af hensyn til forståelighed og pressedækning.
Flere gav deres mening til kende og holdningerne var både for og imod forslaget.
Konklusionen blev, at forslaget skal på dagsorden næste år for at afklare spørgsmålet.
Der har ikke vist sig tilstrækkelig interesse for tryk af Jubilæums Rappet, men det udkommer på nettet.
På mødet blev et nyt blad præsenteret: Donaldismen Fra Ungdommen
Der kom forslag til programpunkter.
Rappet blev evalueret med entydig stor ros af coveret.


Referat af ekstraordinær generalforsamling 2013-07-27

1. Valg af ordstyrer: Anders Christian Sivebæk

2. Valg af referent: Jesper Ilum Petersen

3. Valg af Kasserer:
Et halvt år efter ordinært valg til posten og uden reelt at have fungeret som kasserer, måtte Peter trække sig før tid, idet han ikke på forhånd havde gjort sig klart, hvor meget arbejde posten indeholdt.
Tidligere kasserer, Laila Jespersen, tilbød at fungere perioden ud. Tilbuddet kom til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

4. Valg af næstformand:
Forslag om at Johannes træder ind på posten som tidligere næstformand, Laila Jespersen, efterlader sig, blev enstemmigt vedtaget.

5. Foreningens navn:
Bogstavet R sidst i foreningens navn blev diskuteret. Forslagsstiller Jesper Ilum Petersens anbefaling af en total fjernelse viste sig vanskelig gennemførlig, idet det ville kollidere med domænenavn. Ændring af domænenavn blev efter diskussion opgivet.
Forskellige meninger og forslag blev fremsat. Således blev det påpeget, at det også er et spørgsmål om afvejning mellem alvor og ironi og at parentesen kan ses som udtryk for den sidste mulighed.
Et forslag gik på at gøre foreningens officielle navn til Dansk Donaldist-Forening og et andet at R’et kunne stå for ”Rappet”.
Ud af diskussionen fremkom et forslag til følgende formulering omkring foreningens navn:
Foreningens navn er Dansk Donaldist-Forening forkortet DDF(R), hvor R repræsenterer foreningens medlemsblad Rappet. Det internationale navn er: Danish Donaldist Society.
Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med 13 stemmer mod 1.

6. Hvem, der har lov at skrive under på foreningens vegne, foretage indkøb mv. ”Tegne foreningens firma”.
Efter diskussion af flere modeller blev følgende paragraf vedtaget:
§5.4 Tegning af foreningen
Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i foreningen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Evt.
Under Evt. blev bl.a. formandens ide om at gøre sin personlige samling til en art museum uden for foreningens regi uforpligtigende diskuteret med både forslag og advarsler.
Laila ønsker § 3.1 omkring indmeldelser op til næste ordinære generalforsamling og anbefaler indmeldelse kan ske ved personlig henvendelse.
Redaktøren opfordrer til at indsende materiale til Rappet.


Referat af generalforsamling 2012-02-04

Generalforsamlingen fandt sted i Ungdoms- og kulturhuset “Vognporten” i Ballerup.

1. Alle deltagere var stemmeberettigede.

2. Indkaldelse var udsendt rettidigt.

3. Anders Christian Sivebæk blev enstemmigt valgt som ordstyrer.

4. Ole Damgaard blev enstemmigt valgt som referent

5. Referatet fra sidste års generalforsamling blev enstemmigt vedtaget.

6. Formanden afgav sin beretning. Den bestod hovedsageligt af et referat af den udleverede virksomhedsberetning.

7. Kassereren afgav sin beretning. Hovedpunkterne var at mange medlemmer har meldt sig ud i løbet af året, men både nye medlemmer og tidligere medlemmer har til gengæld meldt sig ind, så medlemstallet har stabiliseret sig. Kontingentet er sat op, og det var ifølge kassereren en god ide, som har givet foreningen noget mere at arbejde med. Salg af backissues af medlemsbladene har været højere end forventet. Oplagstallet på medlemsbladene er stadig passende, i forhold til medlemstal og efterfølgende salg.

8. Valg af formand: Anders Christian Sivebæk blev enstemmigt genvalgt.

9. Valg af redaktør af medlemsbladet: Niels Jakob Søe Loft blev enstemmigt genvalgt.

10. Valg af revisorer: Asger Pedersen og Mathias Bøgh blev enstemmigt genvalgt.

11. Redaktøren informerer om medlemsbladet: bladet har ændret format, hvilket kan have indflydelse på vægten af bladene og dermed på portoen.

12. Tidspunkt for generalforsamlingen: Kjartan Stolberg foreslår at generalforsamlingen flyttes til sommermøderne, pga. det højere fremmøde. Flere påpeger at regnskabet skal godkendes først på året, og det foregår normalt på generalforsamlingen. En simpel optælling af antallet af fremmødte til dette vintermøde afslører desuden at fremmødet på vintermøderne nærmer sig samme niveau som på sommermøderne. Til sidst anfører kassereren, at det er koldt om vinteren, og generalforsamlingen, som er en typisk indendørsaktivitet, derfor passer rigtigt godt ind i vintermødernes program. Forslagsstilleren trækker herefter sit forslag tilbage.

13. Eventuelt.

13a. Steffen Gerdes kunne ikke printe mødeindkaldelsen. Det konstateres at han var den eneste af de fremmødte der havde det problem.

13b. Steffen Gerdes tilbyder at afholde sommermøde i Østermarie på Bornholm, hvor han bor. Han orienterer om færgepriser og andre rejseudgifter, og foreslår at der slås en meddelelse op på foreningens internetforum, hvor folk kan tilkendegive deres evt. forhåndsinteresse for at afholde et sommermøde på Bornholm. Tilbuddet er modtaget, og det vedtages at der skal oplås en forespørgsel på forummet, og evt. i en rundsendt email til medlemmerne.

13c. Ole Damgaard informerer om foreningens hjemmeside m.m.: siden sidst er alle mødereferater blevet lagt på hjemmesiden, nyhedsmodulet er nedlagt pga. mangel på folk til at opdatere det, der er planer om et mindre redesign af siden, samt en flytning af foreningens mailkonti til en ny mailserver. Der kommer en større opdatering med flere billeder fra møder og mødeplakater osv., i løbet af det kommende år.

13d. Der var været nogle uheldige episoder med en deltager på debatforummet på hjemmesiden, som ikke opførte sig pænt. Det diskuteredes om reglerne på forummet skulle laves om, for bedre at kunne stoppe de få folk der ødelægger debatklimaet for alle andre. Det blev vedtaget at reglerne skulle ændres. Den ansvarlige for hjemmesiden (næstformanden) sørger for, i samarbejde med resten af bestyrelsen, for at få opdateret regelsættet. Der blev foreslået fra flere sider at forummet skal opdateres i en medlemsdel og en ikke-medlemsdel. Næstformanden vurderer at det vil være umuligt at administrere, især fordi folk hele tiden melder sig ind og ud, samt bliver udmeldt pga. manglende kontingentbetaling. Det vedtages derfor at forummet ikke skal deles op.

13e. Det foreslås at medlemsbladets jubilæumsudgave, som oprindeligt var en download-udgave, skal trykkes i et begrænset oplag. Redaktøren vil udsende en email til medlemmerne og høre hvor mange der er interesserede i at betale ekstra for en trykt version.


Referat af generalforsamling 2011-02-05

1. Alle deltagere var stemmeberettigede

2. Indkaldelse udsendt rettidigt pr. 5. januar

3. Laila Jespersen blev enstemmigt valgt som ordstyrer

4. Jesper Ilum Petersen enstemmigt valgt som referent

5. Referatet fra sidste års generalforsamling blev enstemmigt vedtaget

6. Kjartan vil næste år gerne diskutere generalforsamlingens tidsmæssige placering. Dagsordenen blev dernæst enstemmigt vedtaget.

7. Formanden lagde i sin formandsberetning vægt på de aktiviteter og møder, som foreningen mere eller mindre direkte har været involveret i; ikke mindst de traditionelle og vellykkede vinter- og sommermøder. På førstnævnte blev formanden genvalgt og redaktør Ole Damgaard gik af og blev erstattet af Niels Jakob Søe Loft. På sommermødet besøgte vi bl.a. Egmont og fik en interessant rundvisning. Pressen var repræsenteret ved begge møder og mødeplakat blev uddelt.
Foreningen var også repræsenteret ved en stor stand på Komiks.dk i maj, hvor vi reklamerede for foreningen og hvervede nye medlemmer. Vi havde også et ærefuldt besøg af den pensionerede disneytegner Adrian Sørensen
I øvrigt har foreningens formand holdt foredrag for børn ved sommerlejren Gifted Children og flere af foreningens medlemmer var til stede ved Raptus festivalen i Bergen.
I mindre målestok blev der afholdt 2 regionsmøder i det Jyske.
Det lykkes stadig at udsende 2 vellykkede medlemsblade pr. år.
Foreningens bibliotek fungerer til stadighed med udlån.
Medlemsskaren er desværre svagt vigende; fra 159 til 151.
Dette sammenholdt med større udgifter end budgetteret (bl.a. til Komiks.dk og uforudsete udgifter) betyder et større underskud end forventet.
En mere detaljeret gennemgang af formandsberetningen kan læses i skriftet: ”Virksomhedsretning for DDF(R) 2010, foreningens niende år”.

8. Kassereren bekræftede, at der må konstateres et væsentligt større underskud end budgetteret. Realiseret minus på kr. 5.410 kontra budgetteret kr. 580. Det blev pointeret, at svigtende kontingentbetaling og udgifter til messestand er de væsentligste årsager til denne situation. Summen af indtægter holder sig dog i nærhedsområdet af det budgetterede (19.561 kontra budgetteret 20.770), medens omkostningerne realiseret 24.971 kontra budgetteret 21.350 forklarer størstedelen af det uforudsete underskud.
I balancen er den kortfristede gæld væsentlig nedbragt, men de likvide midler er også faldet fra kr. 14.356 til kr. 3.818. På grund af kontingentbetalinger, er saldoen dog p.t. væsentlig større.
Trykning og porto forventes at stige og måske endnu mere end budgettet for 2011 forudsiger.
Med disse forhold in mente udtrykker kassereren ønske om en indsats for at realisere en større del af omsætningsaktiverne (medlemsblade mv.) i kontanter, samt anbefaler en kontingentforøgelse.
Regnskab og budget kan studeres nærmere i ”Virksomhedsberetning for DDF(R) 2010, foreningens niende år”.

9. Johannes Albertsen genopstiller ikke som næstformand. Ole Damgaard blev foreslået af Laila Jespersen og accepterede enstemmigt valg.
Laila Jespersen genopstillede til posten som kasserer og blev enstemmigt valgt.
Jesper Ilum Petersen genopstillede til posten som sekretær og blev enstemmigt valgt.
Asger Pedersen og Mattias Bøgh genopstillede som revisorer og blev enstemmigt valgt.
Der var ikke andre forslag til kandidater til nogen af ovenstående poster.

10. Kassereren vurderede, at det eneste alternativ (efter det nye bladformats realisering) til en kontingentforhøjelse er markante besparelser; primært i forbindelse med fremtidige messer. På den baggrund blev det vedtaget at hæve kontingentet fra 2012 fra kr. 125 til kr. 175. Dette udelukker ikke, at yderligere kontingentforhøjelser kan komme på tale i nær fremtid.
Forhøjelsen blev vedtaget med 2 blanke stemmer. Ingen stemte imod.

11. Kassereren foreslog, at foreningen indfører et familiekontingent, som indebærer, at familier (defineret som levende i samme husstand) kan blive medlem af foreningen for normalt kontingent + kr. 25 – dvs. pt. Kr. 200. Der tildeles familien kun et eksemplar af medlemsbladet, en plakat pr. møde og én stemme ved generalforsamlingerne, men hele familien kan deltage ved møderne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

12. Det blev enstemmigt vedtaget at lægge Rappet nr. 1 samt et særligt ”Best of nummer” online i anledning af foreningens 10 års jubilæum.

13. Alle fremtidige mødeværter opfordres til at indkræve, hvad de lægger ud for i forplejning.

14. Tilbud om afholdelse af sommermøde fra medlem bosiddende på Bornholm, blev afvist ud fra den begrundelse, at det ville bryde afgørende med foreningens regel om at begrænse medlemmernes rejseafstand og præcedens for at veksle mellem Jylland, Fyn og Sjælland.
Et forslag fra Lars Skovmand om benyttelse af sommerhus i formentlig primo august blev vel modtaget. Huset er beliggende i Ebeltoft området. Bestyrelsen vil overveje sagen videre, når/hvis endeligt tilsagn fra Lars er givet.

15. Det er bestyrelsens plan at deltage i Horsens-messen 3. weekend i april. 2×2 stand er reserveret. Alt afhængig af hvordan vor økonomiske situation udvikler sig, kunne det være en mulighed at forsøge at finde en partner at dele standen med.
Jesper Ilum Petersen efterspurgte strammere dagsorden ved møderne og i det hele taget flere mødepunkter. Ikke mindst for at sælge os selv over for pressen og offentligheden i det hele taget. Foreslog præsentation af det nye medlemsblad og artiklerne ved møderne. Gerne i form af overordnet præsentation og diverse punkter fra redaktøren, fulgt af et par forfatteres kommentarer, begrundelser, anekdoter mv.
Der var almindelig enighed om, at det er problematisk, at så få byder ind med indslag til møderne.
Behovet for flere nyhedsbreve blev luftet.
Det blev oplyst til almindelig orientering, at Don Rosa kommer til såvel Norge som Sverige til Sommer.
Jørgen forespurgte til, hvad vi ellers har at byde på. Bibliotek, regionsmøder, middage med Don Rosa blev nævnt.

16. Uddelingen af mødeplakat foregik.

17. Gruppefoto blev taget.


Referat af generalforsamling 2010-02-06

1. Alle tilstedeværende på nær én var stemmeberettiget. Den ikke-stemmeberettigede havde under generalforsamlingen status som tilskuer.

2. Enighed om at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidig (effektueret pr. 1. januar).

3. Laila Jespersen blev enstemmigt valgt som ordstyrer.

4. Jesper Ilum Petersen blev enstemmigt valgt som referattager.

5. Referat fra sidste år blev enstemmigt godkendt med den tilføjelse, at næstformanden har ansvaret for at vedtægter opdateres. Herunder f.eks. betalingsfrist.

6. Dagsordenen blev enstemmigt godtaget.

7. Formanden betonede i sin årsberetning ikke mindst de vellykkede møder og arrangementer, som foreningen har sluttet op om. Herunder:
Vintermøde i Ungdomshuset Vognporten i Ballerup med sub arrangement i form af besøg i Peter Hartungs galleri.
Sommermøde i Haarby på Fyn med tilknyttet besøg i Fyns Antikvariat.
Foreningen var repræsenteret med stande ved: Kunsthåndværkermarkedet i Ålborg 6. september, Foreningsmarked ved Aalborg bibliotekerne 26. september samt Samlermarkedet på Vestfyns Handelsskole 24. oktober.
Desuden blev det til et jysk regionsmøde hos Laila Jespersen 19. september
Året bød endvidere på 2 flotte medlemsblade (nr.13 og 14), som præsenterer foreningen og donaldismen på bedste vis.
Ved årsskiftet havde foreningen 165 medlemmer, hvilket indikerer en stabilitet i medlemstallet.
En mere detaljeret gennemgang af årsberetningen forefindes i dokumentet ”Virksomhedsberetning”, der blev uddelt som støttepapir under generalforsamlingen.
Formandsberetningen blev enstemmigt vedtaget.

8. Kassereren præsenterede et underskud for året på kr. 2.368,11 mod et budgetteret overskud på kr. 3.650. Afvigelsen blev forklaret som hovedsagelig færre nye medlemmer og medlemsfornyelser end forventet samt øgede trykkerudgifter som følge af fremstilling af gamle nr. af medlemsbladet.
Det skal dog i denne forbindelse bemærkes, at egenkapitalen er vokset fra kr. 27.190,72 til kr. 44.084,38. Dette skyldes i grove træk, tilvæksten i blade til salg, der bogføres som et omsætningsaktiv, man må skønne på længere sigt vil blive realiseret i kontanter. Prisen for denne lagerforøgelse har altså i forgangne regnskabsår været et underskud og et tab af likviditet.
Dermed er økonomien alt i alt alligevel sund.
Der ses ingen grund til at hæve kontingentet for nuværende.
Budgettet for 2010 arbejder med et underskud på 580 kr.
Budgettet er godkendt af revisorerne.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
En mere detaljeret gennemgang af regnskab og budget forefindes i dokumentet ”Virksomhedsberetning”, der blev uddelt under generalforsamlingen.

9. a) Anders Christian Sivebæk blev genvalgt som formand.
b) Niels Jakob Søe Loft blev valgt som redaktør.
c) Asger Pedersen og Mathias Bøgh blev genvalgt som revisorer.

Alle 3 valg var enstemmige.

10. Harry Fluks blev valgt som æresmedlem med stemmerne 7 for og 4 imod.
Lars Jensen blev ikke valgt som æresmedlem med stemmerne 1 for og 11 imod.
Det blev vedtaget, at æresmedlemmer kan vælge bladet fra.

11. Der var enighed om, at det skal skrives ind i reglerne for seriemarkedet, at ansvaret er ens eget ved køb og salg.
Der var ligeledes enighed om, at der skal strammes op for off-topic diskussioner.

12. Der blev opnået enighed om, at DDF(R) i foreningsregi går ind for sober optræden i forbindelse med handel og kommerciel færden i øvrigt men ikke vil vedtage deciderede regler med henblik på at styre en sådan adfærd.
Vi bør i øvrigt formulere et eller andet for god forumoptræden.

13. Forespørgselen om at tegne et separat et separat abonnement på medlemsbladet (uafhængigt af foreningsmedlemsskab) afvises kategorisk.

14. Forslag om foreningensmedlemskab af tegneserierådet blev stemt ned.

15. Mødedeltagerne godtog med tak Niels Jakob Søe Lofts tilbud om at afholde sommermøde 2010 hos hans forældre i Køge.

I den forbindelse blev det uforpligtende diskuteret at tage imod en invitation fra Martin Blemsted om et besøg på Egmont samt at invitere Byron Erickson til mødet.

16. Mødeplakat, Rappet samt ”Matroshuen” blev afslutningsvist uddelt.


Referat af generalforsamling 2009-02-08

1. Indkaldelse enstemmigt godkendt

2. Referat fra sidste generalforsamling enstemmigt godkendt

3. Dagsorden enstemmigt godkendt

4. Enstemmigt valg af Laila Jespersen som ordstyrer og Jesper Ilum Petersen som referent

5. Formanden fremhævede i sin årsberetning en række begivenheder som har udspillet sig i og omkring foreningen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
a. I begyndelsen af året besøgte en række af foreningens medlemmer et galleri i Silkeborg, hvor en række malerier med donaldistiske motiver var udstillet.
b. Et velbesøgt og velafviklet vintermøde på Fyn.
c. Foreningen havde en stand på komiks.dk i foråret, som bidrog til synliggørelse af foreningen og etablering af kontakter.
d. Afholdelse af sommermøde i Aalborg hvor en mangfoldighed af store og små begivenheder i god atmosfære fandt sted.
e. Deltagelse i Disney-dagen i Århus, hvor foreningen uddelte gratis hæfter.
f. Foreningsdag i Aalborg, hvor formanden og redaktøren deltog
g. 2 medlemsblade og et Don Rosa-indeks er blevet udgivet.

6. Kassereren beklagede et vist nettofrafald af medlemmer, idet en afgang på 47 medlemmer kun er blevet modsvaret af 35 indmeldelser. Det nye regnskabsprincip er blevet indført, hvilket “undervurderer” årets overskud i forhold til det gamle princip med lidt over 3000kr. Der har ikke været indtægter i forbindelse med annoncer og foreningen har heller ikke været aktiv med hensyn til opsøgende arbejde omkring sådanne. Lagersalget er tilfredsstillende og foreningen er i det hele taget så kapitalstærk at det er forsvarligt at satse på et større/bedre medlemsblad. Kassereren forudser ingen risiko for højere kontingent foreløbigt.Kassererens beretning og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

7. Johannes Albertsen blev enstemmigt genvalgt som næstformand. Laila Jespersen blev enstemmigt genvalgt som kasserer. Jesper Ilum Petersen blev enstemmigt genvalgt som sekretær.

8. Regnskab revideret og godkendt med mild påtegnelse af bilag vedr. porto.

9. Revisorer valgt enstemmigt på mødet: Asger Pedersen og Matthias Bøgh.
Det blev besluttet, at fremover vælges to revisorer hvert år på generalforsamlingen.

10. Det blev vurderet, at muligheden for at trække sig fra en bestyrelsespost i utide giver tilstrækkelig mulighed for rokering mellem bestyrelsesposter, så der ikke bliver foretaget ændringer i vedtægterne.

11. Æresmedlemmer kan fremover indstilles forud for hver generalforsamling.

12. Betalingsservice overfor søsterforeninger ophører; medlemmer betaler til deres respektive foreninger.

13. Bestyrelsen kan invitere (f.eks. på forslag fra medlemmer) en gæst til at afholde et foredrag. Gæsten er samtidigt inviteret til at deltage i den resterende del af mødet – dog undtaget generalforsamling.

14. Fremover skal kontingent betales inden 31. december. Herefter udsendes rykker. Vedtaget at kassereren må indkræve kontingent på møderne.

15. Ingen indsigelser overfor at sommermødet 2009 Afholdes i Haarby på Fyn.

16. Angående annoncer var der enighed om:
a. At vi p.t. ikke har økonomisk behov for at påtage os den arbejdsmæssige byrde der følger af annoncering.
b. Vi bør ikke lave opsøgende arbejde.
c. Evt. annoncer bør have donaldistisk/tegneseriemæssig relevans.
d Vi er dog velvilligt indstillede overfor at udveksle annoncer med eksempelvis søsterblade i ind- og udland.

Redaktøren orienterer: Et medlem er i færd med at udvikle en ny hjemmeside som bl.a. vil indebære en mere praktisk opdatering.
Sigvald Grøsfjeld Jr. foreslog en retoucheringskonkurrence af en Don Rosa-tegning (regnbue-motiv).


Referat af bestyrelsesmøde 2008-07-25

Til stede: Anders Christian Sivebæk, Johannes Albertsen, Laila Jespersen, Ole Damgaard, Jesper Ilum Petersen
Ordstyrer: Anders Christian Sivebæk
Referent: Jesper Ilum Petersen
Punkterne refererer til punkter på dagsorden udarbejdet af referenten forud for mødet

1: Referat af sommermøde -07 godkendt

2: Butiksbesøg forbliver som potentielt punkt på mødeplaner men på frivillig basis for den
enkelte.
Propaganda: Artikel i Nordjyske og indslag på 24 Nordjyske. TV2 Nord meldte deres
ankomst efter mødets afslutning.

3: Medlemsblad 12 præsenteret og rost.
Redaktør foreslog større format af blad og anmodes om prøvetryk af blad i A4 eller lign.
Farve er næppe en realistisk mulighed, da startomkostningerne ved offset er høje.
Tilfredshed med Rosa-index. Der er solgt ca. 150 stk. (indkommet kr. 3.100)
Andalyse-bøger: Under udarbejdelse
Genoptryk af medlemsblad: Måske til vinter – 50 stk. af visse nr. skulle være rigeligt

4: Postliste færdiggøres af Ole og Johannes.

5: Foreningen har en kapital på kr. 15.000 før Rappet nr. 12 betales. Et flertal i bestyrelsen
mener jf. punkt 3, at vi har råd til et medlemsblad, der er dobbelt så dyrt.

6: Problem omkring blå linie der forsvinder. Billedgallerier vedtaget.

7: Næste gang skal det pointeres, at standen hverken er garderobe eller varmestue men
forbeholdt dem som passer den.
Vi bør bestræbe os på at få en bedre stand fremover.
Salget gik fint. Mange infohæfter blev uddelt. 9 nye medlemmer. Byron og Lars signerede.
Næste gang må der gerne være flere aktiviteter. Quizzer, tegnekonkurrencer mv.

8: Weinberger har tilbudt ungdomshuset i Ballerup til vintermødet. Bestyrelsen er positiv
herfor; dog vil vi gerne høre medlemmerne først.
Lailas moder har tilbudt at tage sommermødet -09, hvilket vi takker pænt ja til.

9: Disney-dag i Århus 30. aug. Vi er velkomne

10:

11: Vi vælges i bestyrelsen ganske vist for 2. år men kan rokere internt og accepterer utidig
afgang efter et år, hvis behovet er der.
Det falder referenten ind, at noget sådant skal vi faktisk have mandat ved en
generalforsamling til at beslutte, da det manipulerer med sidste generalforsamlings
vedtagelser.

12: Næste møde afholdes i forbindelse med regionsjulemøde eller foreningsvintermøde.

Udarbejdet 31. juli på baggrund af notater og sendt til ratificering i bestyrelsen 1. august -08
Rettet 24. august på baggrund af kommentarer og sendt til fornyet ratificering samme dag


Referat af generalforsamling 2008-02-02

1: Laila Jespersen blev valgt som ordstyrer.

2: Seneste referat godkendt

3: Formanden gav udtryk for tilfredshed med det forløbne år og tingenes
tilstand.

4: Kassereren fremlagde regnskab for 2007 og budget (resultatopgørelse)
for 2008. Forklarede at regnskabspraksis er ændret fra 2007. En del af
kontingentbetalingen er overført til 2008, hvor denne hidrører. I 2007
regnskabet figurerer den under kortfristet gæld i balancens passivside –
formelt set gæld til medlemmerne, idet disse først får en del af deres
medlemskabsydelse i 2008.

Kassererens beretning og fremlæggelse blev vedtaget og det blev
endvidere vedtaget, at ændre tidspunktet for kontingentbetaling, så
dækningsperioden bliver identisk med regnskabsåret. Se endvidere punkt 10.

Lageret skal vurderes og optælles. Vedtaget.

5a: Et forslag blev vedtaget, som specificerer indhold og
arbejdsopgaver af bestyrelsesposter og navngiver disse.

5b: Det blev vedtaget, at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af
gangen. Formand og redaktør er på valg sammen i lige år. Mens
næstformand, kasserer og sekretær ”følges ad” i ulige år.

5c: Det blev vedtaget, at bestyrelsen har fuldmagt til såvel at vedtage
som at forkaste projekter til særudgivelser.

5d: Kassereren kan disponerer inden for rammerne af budgettet.
Overskridelser skal godkendes af bestyrelse.

6: Søren Hagerup fratræder som formand. Thomas Pryds genopstiller ikke
som redaktør.

Kandidater som stillede op til valg og blev valgt:

Anders Christian Sivebæk blev valgt som Formand.
Laila Jespersen blev valgt som kasserer
Ole Damgaard blev valgt som redaktør
Johannes Albertsen blev valgt som næstformand og webmaster
Jesper Ilum Petersen blev valgt som sekretær

Af de ovennævnte var Thomas Pryds og Johannes Albertsen ikke til stede
men havde inden mødet informeret Anders Christian Sivebæk om deres
beslutning angående kandidatur.

7a: Bestyrelsens forslag om, at ”Indskrivning i vedtægter at
foreningens medlemmer har førsteret til køb af foreningens aktiver i
tilfælde af foreningens opløsning, samt at dette skal foregå på en
auktion, der skal være varslet to uger i forvejen.

7b: Det blev vedtaget, at enkeltpersoner, som udelukkende repræsenterer
dem selv i donaldistisk øjemed, fremover skal betale kontingent kontant
på almindelig medlemsbasis. Foreninger, redaktioner, forlag,
tidsskrifter, forretninger og lign. kan fortsat efter aftale med DDF
betale med naturalier. Dvs. mere eller mindre specificerede
donaldistiske produkter. Disse kan eksempelvis være medlemsblade fra
søsterforeninger. I tilfælde af at meningen med betalingen i naturalier
består i, at varerne skal kunne omsættes til kontanter (f.eks. ved en
auktion internt i DDF), skal disse varer mindst kunne indbringe det til
enhver tid fastsatte kontingent.

Bestyrelsen bestemmer i disse spørgsmål suverænt.

7c: Det blev vedtaget, at æresmedlemmer kun kan ekskluderes ved et
flertal på en generalforsamling.

7d: Det blev vedtaget, at foreningens navn fremover er: Dansk
Donaldist-Forening (RAP)

7e: Overskud ved udgivelser tilfalder foreningen.

8: Utilfredsheden synes at kunne betegnes som ret marginal. Øvrige
bestyrelse og generalforsamlingen udtrykker sin støtte og tilfredshed
med Ole Damgaards virke. Det præciseres, at redaktøren har ansvaret for
medlemsbladet men til enhver tid må konfererer med bestyrelsen om
indhold og dispositioner.

9: Det blev besluttet, at vi for nuværende ikke ofrer penge på et
medlemsblad i farver, men bestyrelsen har fuldmagt til at undersøge
mulighederne for at forbedrer papirkvaliteten og give bladet et større
format.

10: Kontingentet vil næste sommer kun blive sat til, hvad der kan
inddrages for resten af 2008 (kr. 62,50), mens der primo 2009 vil blive
opkrævet kontingent for hele regnskabsåret 2009.

11: Foreningens stand ved Komks.dk i år vil blive varetaget af Niels,
Laila, Ole, AC, Mathias og Niels Jakob. Standpasserne fordeler internt
tiden imellem dem. Der skal fremstilles et optryk af tidligere trykt
infohæfte og gamle nr. skal genoptrykkes. Såfremt det er muligt, skal en
opdateret udgave af Rosa-indexet trykkes.

12: Det regnes for indiskutabelt, at værten bestemmer rygepolitikken
suverænt. Det skal skrives i indbydelsen, hvad rygepolitikken er.

13: Traditionen med en møde-rotations-ordning mellem landsdelene
bestræbes holdt i hævd. Landsdelen som står for tur har dermed førsteret.

14a: Der skal indføres 2 off-topic sektioner på hjemmesidens forum.
Den første skal være en tegneserie-/ tegnefilmsektion. Den anden en
total off-topic sektion.

14b: Det blev vedtaget, at der skal udarbejdes et brev til Egmont, hvor vi
forespørger om årsagen til, at anmelderordningen blev stoppet som forsøg.

14c: Invitation fra Ålborg til sommermøde (Anders Christian Sivebæk og
Søren Krarup Olesen) blev fremlagt og vel modtaget.

14d: Det blev besluttet, at mulighederne for distribution af medlemsbladet
til biblioteker skal undersøges. Anders Christian Sivebæk undersøger
mulighederne.

Ratificeret 12. februar 2008 efter samråd med øvrig bestyrelse


Referat af bestyrelsesmøde i DDF(R) 2007-07-29

Deltagere: Formand Søren Haagerup, næstformand Anders Christian Sivebæk,
redaktør Thomas Lauritsen, medlem Ole Damgaard og medlem Laila Jespersen.

Ad. 1) Ansvarsfordeling i bestyrelsen
I forbindelse med den nye opbygning af bestyrelsen, fra tre medlemmer til
fem, diskuterede vi fremtidige ansvarsfordelinger, som vi vil anbefale at
få indskrevet i vores vedtægter. Dette gøres, fordi det på denne måde er
muligt for folk uden for bestyrelsen, at se hvad de stiller op til ved et
valg til bestyrelsen. Det bliver på denne måde muligt at stille op til en
bestemt post.

Forslaget til ansvarsfordelingen er således:

Formand: Skal agere som mødeleder, dvs. lave og overholde en tidsplan,
have overblikket, stå for vært kontakt, både før og efter og lign.

Næstformand: Webredaktør (dvs. overblik over hjemmeside – behovet
for ændringer, nyhedsopdatering mv. Webredaktøren er ikke nødvendigvis
den, der skal udføre arbejdet, men vedkommende er ansvarlig for at
uddelegere det og sørge for at det bliver gjort). Suppleant for formanden.

Kasserer: Skal have det økonomiske overblik, sørge for
medlemsopdateringer, såvel udmeldelse som indmeldelse, sørge for opdateret
medlemsliste, være auktionarius på møderne.

Sekretær: Skal sørge for at lave og uddele nyhedsbreve på såvel mail, som
gammeldags post, lave dagsorden og sørge for at de bliver sendt ud i tide
inden mødet, samt lave og udsende referat. PR ansvarlig.

Redaktør: Ansvarlig for produktionen af medlemsbladet Rappet (Behøver lige
som Webredaktøren ikke lave det hele, men er ansvarlig for, at det bliver
gjort).

Titlen som arkivar, som vel egentlig burde høre under sekretæren, er af
praktiske grunde tilknyttet Anders Christian Sivebæk uanset hans titel, da
han lægger rum til den praktiske opbevaring. Skulle Anders Christian
senere ville af med denne opgave, vil det blive taget op på et senere
møde.

Fælles for alle titler er, at den der har titlen, har ansvaret for, at
arbejdet bliver gjort, men at bestyrelsen selvfølgelig vil hjælpes ad,
samt at man kan trække på evt. hjælp udenfor bestyrelsen.

Bliver disse titler og deres indhold vedtaget, skal det skrives ind i
vedtægterne.
Vedtægterne trænger derudover til en opdatering, og denne opdatering vil
blive sendt ud som et forslag sammen med dagsordenen til
generalforsamlingen.

Ad. 2) Kommende udgivelser
Der har været en del diskussion omkring foreningens politik vedrørende
udgivelser udover Rappet.

Bestyrelsens forslag er således:
Vedtægterne siger, at vi skal udbrede kendskabet til donaldismen, derfor
kan det forsvares, at vi som forening deltager i sådanne projekter, der
omhandler emner, der er interessante for donaldismen.
Foreningen er en non-profit organisation, men da vi tager det økonomiske
ansvar for udgivelsen og derfor også for et evt. underskud, kan vi tillade
os at tage et mindre overskud ind, så længe disse indkomster øremærkes til
senere udgivelser.
På denne måde hjælper vi forfatteren(e) til at få udgivet sit materiale,
men sørger også for at foreningen ikke kommer til at lave ekstra arbejde
gratis.
Hvis dette vedtages, er det fremover bestyrelsens beslutning, hvilke
projekter der skal gås videre med, men først efter at stemningen er målt
blandt medlemmerne f.eks. gennem foreningens forum og/eller på et møde.

Aktuel udgivelse: Kronborg udgivelsen har mødt opbakning blandt
medlemmerne til sommermødet. Det drejer sig om en opdateret og samlet
udgivelse af Kronborgs ”Andalyser af andtologier” over
Barks’ værker.
Foreningen kontakter forfatteren og Egmont for relevante tilladelser.
Den foreløbige plan er, at udgivelsen kan købes til produktionspris for
medlemmer og sælges med et mindre overskud i diverse forretninger, hvor
overskuddet så kan gå til evt. senere udgivelser i DDF(R) regi.

Ad. 3) Komiks.dk
Komiks.dk vil i 2008 blive afholdt i weekenden d. 30. maj – 1. juni.
Foreningen deltager igen.
Vi har besluttet, at prøve at invitere tegnere og forfattere med til at
signere ved vores bod, for at skabe lidt opmærksomhed omkring denne.
Vi har forskellige personer i søgelyset, men er der nogen, der har forslag
og evt. kontakt med folk, som de mener kunne være relevante, er de
velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Til komiks.dk vil foreningens gratis infohæfte blive opdateret og
genoptrykt. Der er forslag om at holde den i sort/hvid, for at den ikke
ser så dyr ud, at folk ikke tror, at de må tage den med. Derudover vil
annoncer, artikler mm. blive opdateret, samt evt. en ny forside. FORSLAG
MODTAGES GERNE.

Ad. 4) Rappet
Der er overvejelser om at finde en ny trykker. Der er blevet indhentet
tilbud fra forskellige trykkere omkring i landet. Ud fra disse har vi
valgt en trykker, som vi vil udbede os et prøvetryk af og derefter tages
en beslutning om evt. overflytning af trykker aktiviteter.

Ad. 5) Forlag til punkter til dagsordenen til generalforsamlingen
Afstemning om vedtagelse af ansvarsposter i bestyrelsen, samt indførsel af
disse i vedtægterne.

Afstemning om bestyrelsens mandat til at vedtage eller forkaste forslag
til udgivelser, efter at dette
først er vendt blandt medlemmerne, samt indskrivning af dette i vedtægterne.

Diskussion og vedtagelse om kassererens råderet over foreningens økonomi
– Hvornår må der lægges penge ud, hvilke handler, om nogen, må
foreningen gennemføre, hvordan foregår proceduren omkring indkøb til
arkivet.

Indskrivning i vedtægter om, at foreningens medlemmer har førsteret til
indkøb af foreningens aktiver i tilfælde af foreningens opløsning.

Andre forslag til punkter modtages gerne.

Ad. 6) Vintermødet
Det er landsdelen Fyns tur til at afholde mødet. Er der nogen medlemmer
fra Fyn der vil lægge hjem, spejderhytte eller andet til denne begivenhed?

Erik Brinch har tilbudt at holde mødet i et af hans arbejdsplads’
feriehuse i Hammel, så denne løsning er en mulighed, men da vi indtil nu
har haft tradition for at skiftes mellem landsdelene, har medlemmer fra
Fyn førsteret til at afholde mødet.

Ad. 7) Evt.
Ikke noget under dette pkt.


Referat af generalforsamling 2006-02-04

1. Søren Krarup Olesen blev valgt til ordstyrer.

2. Formandens beretning – formand Søren Haagerup berettede om foreningens aktiviteter i det forgangne år – der er udgivet to numre af medlemsbladet Rappet, foreningen har fået oprettet et forum på hjemmesiden – med stor succes. Der er afholdt sommermøde i Ballerup og foreningen var i efteråret på TV i programmet “Hvad er det værd?”.

3. Punktet godkendelse af referat udviklede sig til en gennemgang af referatet, som dannede grundlag for den videre generalforsamling.

Hvilke artikler skulle evt. bringes i et informationshæfte – skulle det være uddrag eller hele artikler – dette blev foreslået og videre diskuteret i løbet af mødet. Under samtalen kom man frem til forslag som “Anders And tilbage i Amerika” og “Møderapport” fra første sommermøde. Det blev overladt til bestyrelsen at arbejde videre med dette hæfte.

Udgivelsen af “Andebys historie” som et samlet hele tages op igen når serien faktisk er færdigudgivet i Rappet.

De i sidste referat omtalte DVD-er er forsøgt lavet, men pga. synkroniseringsproblemer og manglende tid er der ikke sket mere siden da.

Branding af foreningen – vi har stabile medlemmer – der blev snakket om, hvorvidt reklame for foreningen ville være en ide – blandt andet i de andre tidsskrifter som Nørdnyt og Strip! – det blev givet videre som opgave til kassereren at få foreningens annonce i disse blade. Ellers er foreningens pressemeddelelser og indimellem medvirkender i medierne noki sig selv. Vores informationshæfte og medvirken til Komiks.dk vil nok give resultater. Det blev ligeledes givet videre som opfordring til kassereren om foreningen kunne blive omtalt på bunden af en side i Anders And & co.

I relation til informationshæftet kom vi ind på om man kunne lægge artikler online og så bringe udsnit i infohæftet og linke herefter – ideen blev ikke modtaget med stor begjstring.

Referatet blev taget til efterretning og næste gang må bestyrelsen sørge for en klarere dagsorden.

4. Kassererens beretning.

5. Bestyrelsen modtog genvalg.

6. Eventuelt.

Under eventuelt blev det foreslået, at der på hjemmesidens hovedside bør være mere specifikke oplysninger om møderne, mødevært, adresse, hvordan man finder vej og hvem der kommer og så videre. Det var beklageligt at disse informationer kun var at finde ved grundig søgning i en af trådene på debatforummet.

Emnet moderering blev diskuteret – hvem skulle gøre det, i hvilke tilfælde skulle der modereres, og så videre.

Det blev foreslået at foreningen kan tilbyde tilbagekøb af blade som medlemmerne har mistet interessen for – i stedet for at medlemmerne går ud og sælger dem selv. Butikssalg af Rappet blev som før set på som en dårlig ide.

En ide om en københavnerafdeling af foreningen blev kort omtalt – men med forsvindende få reaktioner.


Referat af generalforsamling 2005-02-05

Under punktet valg blev det vedtaget at genvælge bestyrelsen. Thomas varetager jobbet som redaktør. Ansvarsområderne fra den tidligere bestyrelsespost “Sekretær” tillægges kassereren.

Pga. udgifter i forbindelse med Rosa-indekset og portosatserne blev det vedtaget at kontingentet hæves til 125 kr.
Der blev talt om en ide til særudgivelse (Andebys historie). Folk kunne lægge billet ind på den. Ideen tages op senere.

Vi talte om at lave foldere for DDF(R) – det drøftes igen på et senere møde.

Det blev planlagt at lave en DVD med interviews og tv-indslag fra Barks’ besøg i Danmark i 1994.

Vil vi stadigt aktivt reklamere? Vi er på vej op mod 100 medlemmer. Medlemmerne er stabile. Folk holder ved, når de har fundet ud af hvad foreningen kan – f.eks. på vintermøde, sommermøde o.l.

Det er vedtaget at genoptrykke mødeplakaterne – de kan købes via kassereren for 10 kr/stk.

Vi talte om at oprette et forum (tjek ddfr.dk/forum)

Sommermødet blev drøftet.

Vi diskuterede reklamer i Rappet – skulle man høre ad om Egmont vil have en reklame for Anders And & Co. i?
Små annoncer for Faraos og Fantask? det blev aftalt at det ikke må tage overhånd.

Æresmedlemmer – det må der ikke gå inflation i. Vi har 3 nu. Hvis der ikke lyder krav om flere, holder vi fast ved det foreløbigt.

Næste generalforsamling finder sted på vintermødet 2005/2006 (sommermødet er af mere uformel karakter og er ikke beslutningstagende).